เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นวารสารวิชาการและการวิจัย ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางสุขภาพและที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการ พยาบาล บุคลากรทางสุขภาพ และทางการศึกษา รวมทั้งนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และองค์กรสุขภาพทั่วประเทศ

Announcements

แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกำหนดเลขหน้าของบทความ

2024-02-19

แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกำหนดเลขหน้าของบทความในวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Read more about แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกำหนดเลขหน้าของบทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน
					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน
เผยแพร่แล้ว: 2024-02-26

ฉบับเต็ม

กรณีศึกษา

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2673-0723 (Print)

ISSN: 2697-5246 (Online)