ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความในวารสาร

2024-02-16

วารสารวิทยาสาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอประกาศหลักเกณ์และอัตราค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความในวารสาร ฉบับใหม่ ดังนี้

1. อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบุคลากรภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 3,000 บาท

2. อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งไม่ใช่บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ จำนวน 3,500 บาท

3. อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลภายนอก แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

3.1) บทความแบบปกติ มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer)  อย่างน้อย 2 คน อัตราค่าธรรมเนียม 4,000 บาท

3.2) บทความแบบปกติ มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) อย่างน้อย 3 คน อัตราค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

รายละเอียดตามประกาศที่แนบ หลักเกณฑ์เกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ