About the Journal

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นวารสารวิชาการและการวิจัย ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางสุขภาพและที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการ พยาบาล บุคลากรทางสุขภาพ และทางการศึกษา รวมทั้งนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และองค์กรสุขภาพทั่วประเทศ 

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

  1. บทความที่ได้รับการประเมินคุณภาพเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ประกอบด้วยบทความทางสุขภาพและที่เกี่ยวข้อง ของนักวิชาการ พยาบาล บุคลากรทางสุขภาพ และทางการศึกษา
  2. บทความทุกเรื่องต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความก่อนลงตีพิมพ์ โดยเป็นการประเมินแบบ Double Blinded 
  3. บทความที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการพิจารณาความถูกต้องตามหลักวิชาการ ในขั้นตอนสุดท้ายจากกองบรรณาธิการ
  4. ผู้นิพนธ์จะได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสาร เมื่อการตัดสินความถูกต้องตามหลักวิชาการจากกองบรรณาธิการ เป็นที่สิ้นสุด

Types of articles (ประเภทของบทความ)

บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) บทความรับเชิญ (Invitation Article)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

 ภาษาไทย

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารฯ มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

Journal history

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เดิมชื่อ วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีนางอุดมวรรณ วันศรี เป็นบรรณาธิการของวารสารในระยะนั้น โดยรวบรวมบทความความรู้ทั่วไป บทความวิชาการและผลงานวิจัยของสมาชิกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์และผู้สนใจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้ยุติการจัดทำวารสารนั้น เพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ แล้วได้จัดทำอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2560 ในชื่อ วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โดย ดร.นุสรา ประเสริฐศรี เป็นบรรณาธิการ และมีการพัฒนารูปแบบวารสารให้เป็นระบบและรูปธรรม ในปี 2562 -2564 โดย ดร.พัชรี ใจการุณ และมีการปรับปรุงพัฒนาวารสารมาอย่างต่อเนื่องจนถึงบรรณาธิการคนปัจจุบัน คือ ดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญา

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  จ.อุบลราชธานี