เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นวารสารวิชาการและการวิจัย ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางสุขภาพและที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการ พยาบาล บุคลากรทางสุขภาพ และทางการศึกษา รวมทั้งนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และองค์กรสุขภาพทั่วประเทศ 

  1. บทความที่ได้รับการประเมินคุณภาพเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ประกอบด้วยบทความทางสุขภาพและที่เกี่ยวข้อง ของนักวิชาการ พยาบาล บุคลากรทางสุขภาพ และทางการศึกษา
  2. บทความทุกเรื่องต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา (Peer Reviewer) จำนวน 2-3 ท่านต่อบทความ ก่อนลงตีพิมพ์ โดยเป็นการประเมินแบบ Double Blinded 
  3. บทความที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการพิจารณาความถูกต้องตามหลักวิชาการ ในขั้นตอนสุดท้ายจากกองบรรณาธิการ
  4. ผู้นิพนธ์จะได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสาร เมื่อการตัดสินความถูกต้องตามหลักวิชาการจากกองบรรณาธิการ เป็นที่สิ้นสุด

บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) บทความกรณีศึกษา (Case Study) บทความรับเชิญ (Invitation Article)

 ภาษาไทย

วารสารฯ มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ

        ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

        ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 

        ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

(ดาวน์โหลด)

อัตราค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความในวารสาร ดังนี้

1. บุคลากรภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 3,000 บาท

2. สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์  จำนวน 3,500 บาท

3. บุคคลภายนอก  มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer)  อย่างน้อย 2 ท่าน อัตราค่าธรรมเนียม 4,000-5,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องชําระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความตามอัตราที่วารสารกําหนด ก่อนเริ่มกระบวนการ review บทความ หากผู้เขียนชําระค่าธรรมเนียมล่าช้า บทความจะได้รับการตีพิมพ์ล่าช้ากว่าที่กําหนด (วารสารขอสงวนสิทธิ์สําหรับบทความที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)  โดยชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  ชื่อบัญชี วารสารวิชาการ เลขที่บัญชี 322-0-78846-7 สาขา ถนนสรรพสิทธิ์ (ผู้นิพนธ์จะได้รับใบเสร็จรับเงินภายหลังจากชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว และวารสารจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินฉบับจริงทางไปรษณีย์)

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เดิมชื่อ วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีนางอุดมวรรณ วันศรี เป็นบรรณาธิการของวารสารในระยะนั้น โดยรวบรวมบทความความรู้ทั่วไป บทความวิชาการและผลงานวิจัยของสมาชิกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์และผู้สนใจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้ยุติการจัดทำวารสารนั้น เพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ แล้วได้จัดทำอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2560 ในชื่อ วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โดย ดร.นุสรา ประเสริฐศรี เป็นบรรณาธิการ และมีการพัฒนารูปแบบวารสารให้เป็นระบบและรูปธรรม ในปี 2562 -2564 โดย ดร.พัชรี ใจการุณ และมีการปรับปรุงพัฒนาวารสารมาอย่างต่อเนื่องจนถึงบรรณาธิการ ดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญา และ ดร.สาดี  แฮมิลตัน บรรณาธิการคนปัจจุบัน 

  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  จ.อุบลราชธานี