กองบรรณาธิการ

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา  

ดร.นุสรา

ประเสริฐศรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ผศ.ดร.จรูญศรี

มีหนองหว้า

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ผศ.สอาด

มุ่งสิน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

นายทัตภณ

พละไชย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ผศ.ดร.ณัฎฐวรรณ

คำแสน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

บรรณาธิการ     ดร.สาดี  แฮมิลตัน     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ      

ดร.กุลธิดา   กุลประฑีปัญญา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ดร.อภิรดี      เจริญนุกูล          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ดร.เกษราภรณ์   เคนบุปผา     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.นงเยาว์

เกษตร์ภิบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.ปุญญพัฒน์ 

ไชยเมล์

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

รศ.ดร.เดชา

ทำดี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.วราภรณ์

บุญเชียง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.สุภาพร

ใจการุณ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รศ.ดร.สมเกียรติยศ

วรเดช 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

รศ.ดร.เอกอุมา

อิ้มคำ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.จันทร์ทิรา

เจียรณัย

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.ศรัญญา

จุฬารี

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.นันทวรรณ            

กิติกรรณากรณ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.สุพัตรา

บัวที 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ชูชาติ

วงศ์อนุชิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.เพ็ญศิริ

ดำรงภคภากร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ผศ.ดร.จินดารัตน์

ชัยอาจ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.จิดาภา

ผูกพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.สมรภพ

บรรหารักษ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์

แสนโสม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ปริยศ

กิตติธีระศักดิ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.บุญลือ

ฉิมบ้านไร่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผศ.ดร.วรรณวดี

ณภัค

ข้าราชการบำนาญ

ผศ.ดร.กิตติพร 

เนาว์สุวรรณ            

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์

เอี่ยมกุศลกิจ

วิทยาลัยพยาบาลนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ผศ.ดร.คมวัฒน์

รุ่งเรือง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

ผศ.ดร.นิสากร

วิบูลชัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

นาวาโทหญิง ผศ.ดร.สุปราณี

พลธนะ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

น.ท.หญิงผศ.(พิเศษ)ดร.กนกเลขา

สุวรรณพงษ์

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ผศ.ดร.ณัฎฐวรรณ

คำแสน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ดร.นพ.สุธีร์

รัตนะมงคลกุล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.ปรางทิพย์    ทาเสนาะ เอลเทอร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

ดร.สุรศักดิ์

สุนทร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.วิไลวรรณ

ปะธิเก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.ณัฐยา

ศรีทะแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ดร.สุภาภรณ์

อุดมลักษณ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ดร.ณัฏฐนันท์พร

สงวนกลิ่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.กัญญ์ณพัชญ์ 

 

ศรีทอง

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ดร.นพรัตน์

ไชยชำนิ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ดร.ชิดชนก

มยุรภักดิ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พ.ต.หญิง ดร.ปิยอร

วจนะทินภัทร

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.อรทัย

ศรีทองธรรม

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 อุบลราชธานี

ดร.วิโรจน์ 

เซมรัมย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ดร.รุ้งรังษี 

วิบูลชัย

สถาบันพระบรมราชชนก

ดร.เพชรมณี

วิริยะสืบพงศ์ 

สถาบันพระบรมราชชนก

ดร.นภชา

สิงห์วีรธรรม

สถาบันพระบรมราชชนก

น.อ.หญิง ดร.พรทิพย์

ไตรภัทร

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ดร.เอมอร

แสงศิริ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดร.ชลิยา

วามะลุน 

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ดร.อนุชตรา

วรรณเสวก

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ดร.โสภิต

ทับทิมหิน

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ดร.ชินกร

สุจิมงคล

โรงพยาบาลเลย

ดร.สุเพียร

โภคทิพย์ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

นายสุพจน์ 

สายทอง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

น.ต.หญิง ดร.วรลักษณ์

จงเลิศมนตรี

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 

ดร.ศุภวดี

แถวเพีย 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ดร.กมลทิพย์

ตั้งหลักมั่นคง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ดร.สุภารัตน์

พิสัยพันธุ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ดร.พิทยา

ศรีเมือง 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ดร.บุษยสิทธิ์

พงษ์พิจิตร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

ดร.ศรีจันทร์ 

พลับจั่น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ดร.ธานี

กล่อมใจ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ดร.ดลนภา 

ไชยสมบัติ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ดร.ยศพล  

เหลืองโสมนภา

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ดร.สุรชัย

เฉนียง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.พิมพ์รัตน์

ธรรมรักษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ดร.ทิพรัตน์

อุดเมืองเพีย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ดร.ยุพาวดี

ขันทบัลลัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

ดร.ปัฐยาวัชร

ปรากฏผล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ดร.กฤตพัทธ์

ฝึกฝน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ดร.ศรินยา

พลสิงห์ชาญ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ดร.นุสรา

ประเสริฐศรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ดร.กุลธิดา                 

กุลประฑีปัญญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ดร.พัชรี

ใจการุณ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ผศ.ดร.จรูญศรี

มีหนองหว้า

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ดร.สาดี

แฮมิลตัน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ดร.เกษราภรณ์

เคนบุปผา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ดร.อภิรดี

เจริญนุกูล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ดร.บุปผา

ใจมั่น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ดร.นภัทร 

บุญเทียม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

 

 

ผศ.ยุทธชัย

 

บุ้งทอง

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Mr. Kent  Dale

Hamilton

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์ทรงวุฒิ

ภัทรไชยกร

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เลขานุการและประชาสัมพันธ์

นางสาวสิรภัทร   โจมสติ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์