แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกำหนดเลขหน้าของบทความ

2024-02-19

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกำหนดเลขหน้าของบทความ จากเดิมที่กำหนดเลขหน้าแบบเรียงทั้งฉบับ เปลี่ยนแปลงเป็นแบบ Article ID โดยกำหนดตัวอักษร e หมายถึง electronic ต่อด้วยหมายเลขบทความ ซึ่งเป็นเลขเดียวกับลำดับการ submission id ในระบบ ThaiJO เช่น  e 269130  โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567) เป็นต้นไป