ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคสะเก็ดเงิน

Main Article Content

ภัควัฒน์ บุญเจริญธนพงษ์
เดชา ทำดี
ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์

บทคัดย่อ

บทนำ:ผู้สูงอายุโรคสะเก็ดเงินที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีจะทำให้ลดโอกาสการเกิดอาการรบกวนหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้


วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเอง


ระเบียบวิธีวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็นโรคสะเก็ดเงิน จำนวน 88 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ และแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์สเปียร์แมน เครื่องมือวิจัยผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา = 0.97 และ 0.81 ตามลำดับ และมีค่าความเชื่อมั่น = 0.87 และ 0.85 ตามลำดับ


ผลการวิจัย: ผู้สูงอายุโรคสะเก็ดเงินร้อยละ 56.82 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับปานกลาง และร้อยละ 57.95 มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลาง


โดยความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r =.610, p < .001)


สรุปผล: ผู้สูงอายุโรคสะเก็ดเงินมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลาง และความรอบรู้ด้านสุขภาพยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคสะเก็ดเงินอีกด้วย


ข้อเสนอแนะ: เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางด้านสุขภาพในการวางแผนส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุโรคสะเก็ดเงินสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

World health rrganization. Global report on PSORIASIS [Internet]. 2016 [cited 2021 Jan 10]. Avaliable from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/204417

Griffiths CEM, Van der Walt JM, Ashcroft DM, Flohr C, Naldi L, Nijsten T, et al. The global state of psoriasis disease epidermiology: a workshop report. Br J Dermatol 2017; 117(1), 4-7.

Data and statistics center, medical policy and strategy development, institute of ermatology. Outpatient statistics (new diseases) top 10 most common skin diseases. Institute of dermatology, Bangkok, 2020. (in Thai).

Strategy and planning deviosion, ministry of plublic health. Public health statistics A.D. 2019, strategy and planning deviosion, ministry of plublic health, Nonthaburi, 2019. (in Thai).

National clinical guideline centre [UK]. Psoriasis: assessment and management of psoriasis. London: Royal college of physicians (UK); 2012.

Orem ED. Nursing concepts of practice. 6th ed. St. Louis, Missouri: Mosby Company: 2001.

Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International 2000;15(3):259-267.

Intichan S. Effectiveness of health education program affecting self-care behavior of psoriasis patients who received treatment at institute od dermatology. Journal of department of medical services 2013;38(6):391-397. (in Thai).

Larsen MH, Strumse YAS, Borge CR, Osborne R, Andesen MH, Wahl AK. Health literacy – a new piece of the puzzle in psoriasis care?. British journal of dermatology 2018; 180(6), 1506-1516.

Department of medical service, ministry of plublic health. Guideline for geriatric assessment. The printing office agency to assist veterans, Nonthaburi, 2014. (in Thai).

Pfeiffer E. A short portable mental status questionnaire for the assessment of organic brain deficit in elderly patients. Journal of American Geriatrics Society 1975;23(10): 433-441.

Intarasombat P. Geriatric assessment. Rama nurs J 1996;2(3):44-57. (in Thai).

Polit DF, Beck CT. Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.

Noppakraw J, Chintanawat R, Khampolsiri T. Health literacy and self-management in older persons with type 2 diabetes mellitus. Nursing journal 2020;47(2):251-256. (in Thai).

Jirojkul P. Nursing research: concept principle and operation. 2nd ed. Nonthaburi: Praboromrajchanok Institute. 2005. (in Thai).

Ishikawa H, Takeuchi T, & Yano E. Measuring functional, communicative, and critical health literacy among diabetic patients. Diabetes Care 2008;31(5):874-879.

Kespichayawattana J, Wivatvanit S, Wanwacha C. Health literacy of older persons participating in senior clubs ans learning centers in the bangkok metropolitan region. Journal of dermography 2020;36(2):40-57. (in Thai).

Pumwiset P. Self health care behaviors among elderly in nonthaburi province. Thailand journal of health promotion and environmental health 2015;38(2):25-34. (in Thai).

Larsen MH, Strumse YAS, Borge CR, Osborne R, Andesen MH, Wahl AK. Health literacy a new piece of the puzzle in psoriasis care?. British journal of dermatology 2018; 180(6),1506-1516.

Sawangsri B, Tangngam S. Self-healthcare of the elderly in samchuk district, suphanburi province. RMUTSB Acad. J 2013;1(2):128-137. (in Thai).

Boonsatean W, Reantippayasakul O. Health Literacy: situation and impacts on health status of the older adults. APHEIT journal of nursing and health 2020;2(1):1-19. (in Thai)

Suphunnakul P, Sirinual S, Noin J, Chayadom V, Singhadej O. Factors predicting self-care behaviors among the elderly with type 2 diabetes in Sukhothai province. EAU heritage journal science and technology 2017;11(1):211-223. (in Thai).

Taengmuang J, Muktabhant B. Association between health literacy and self-care of type 2 diabetic patients. Journal of health education 2018;41(1):103-113. (in Thai).

Chollou KM, Gaffari-fam S, Babazadeh T, Daemi A, Bahadori A, Heidari S. The association of health literacy level with self-care behaviors and glycemic control in a low education population with type 2 diabetes mellitus: A cross-sectional study in Iran. Dove press journal 2020;13:1685-1693.