เจตคติต่อคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดสระบุรี

Main Article Content

สุภาภรณ์ เทพพานิช
กันยารัตน์ อุบลวรรณ
จิราพัชร ขัดแสน

บทคัดย่อ

บทนำ: อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีบทบาทในการฟื้นฟูคนพิการให้มีสมรรถภาพทางกายกลับคืนสู่ปกติการมีเจตคติที่ดีทำให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านปฏิบัติงานฟื้นฟูได้ดีทำให้สภาพร่างกายของคนพิการดีขึ้น


วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาระดับเจตคติ และเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับเจตคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว


ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวางกลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตจังหวัดสระบุรี จำนวน 370 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามเกี่ยวกับคนพิการ และแบบวัดเจตคติที่มีต่อคนพิการ ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟ่า เท่ากับ 0.791วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ t-test และ One Way ANOVAและเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Least Significant Difference เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2563 โดยกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง


ผลการวิจัย: คะแนนเฉลี่ยเจตคติของกลุ่มตัวอย่างต่อคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวอยู่ในระดับปานกลาง (M = 95.62, SD = 10.25) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.6) มีเจตคติระดับปานกลาง (M = 95.19, SD = 9.61) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า การมีญาติหรือบุคคลที่มีความสำคัญเป็นคนพิการ (t =-2.162) หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน (t = 2.311) และระดับการศึกษา (F = 2.642) มีคะแนนเจตคติต่อคนพิการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


สรุปผล: อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีเจตคติต่อคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวอยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีญาติหรือบุคคลที่มีความสำคัญเป็นคนพิการ สถานที่ปฏิบัติงานต่างกัน และระดับการศึกษาที่ต่างกัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะมีเจตคติที่แตกต่างกัน


ข้อเสนอแนะ: การสร้างเสริมเจตคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ควรคำนึงถึงความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Situation of persons with disabilities in Thailand 2021. [Internet]. [Cited 2022 April 7]. Available from Shttps://dep.go.th/images/uploads/files/Situation_dep64.pdf

Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Situation of persons with disabilities in Thailand 2019. [Internet]. [Cited 2022 April 7].Available from https://dep.go.th/images/uploads/Downloads/pdf/25621231_1.pdf

Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Situation of persons with disabilities in Thailand 2020. [Internet]. [Cited 2022 April 7]. Available from https://dep.go.th/images/uploads/files/situation31dec63.pdf

Rueangphut P, Jitbantad W. The village health volunteers (VHVs) ina case management role for disabled people in community. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health2019;6(3):211-20. (in Thai).

Chueatong S. The promotion of rehabilitation of intermediate stroke patients of the Buddhist multidisciplinary teams at Saraburi Hospital, Mueang Saraburi district, Saraburi province [master’s thesis].Bangkok: Chulalongkron University; 2021. (in Thai).

Lauer RH, Handel WH. Social psychology: the theory and application of symbolic interactionism. 2nd ed. NJ: Prentice-Hall; 1983.

Eberhardt K, Mayberry W. Factors influencing entry-level occupational therapists' attitudes toward persons with disabilities. Am J Occup Ther 1995;7:629-36.

Tervo R, Azuma S, Palmer G, Redinius P. Medical students' attitudes toward persons with disability: A comparative study. Arch Phys Med Rehabil2002;83:1537-42.

Leelakajornkit S, Rohitsuk W, Prasertsukdee S. Attitudes of physical therapists towards people with disabilities and mobility. Journal of Physical Therapy 2008;30:69-80. (in Thai).

Suksathien R. Attitudes of medical students and physicians towards people with physical and mobility disabilities. Rehabilitation Medicine 2011;21(3):103-8. (in Thai).

Jampanak S. Attitude of registered nurses towards persons with disabilities. J Thai Rehabil Med 2018;28(2):62-9.(in Thai).

Chadd EH, Pangilinan PG. Disability attitudes in health care: a new scale instrument. Am J Phys Med Rehabil 2011;90:47-54.

Sahin H, Akyol AD. Evaluation of nursing and medical students’ attitudes towards people with disabilities. J Clin Nurs 2010;19:2271-9.

Au KW, Man DWK. Attitudes toward people with disabilities: a comparison between health care professionals and students. Int J Rehabil Res 2006;29:155-60.

Phopsuk S. Attitudes of teachers and school administrators towards mentally retarded children and joint learning management[master’s thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 1993.(in Thai).

Antonak RF. Prediction of attitudes toward disabled persons: a multivariate analysis. J Gen Psychol 1981;104:119-23.

Rattanakij J. Theory and practice in social psychology. Chapter 4. Attitudes and Social Motivation. Faculty of Education, Phibunsongkhram Rajabhat University [Internet]. 2011. [Cited 2022 April 7]. Available from:http://elearning.psru.ac.th/index.php?mod=

Courses&op=course_detail&cid=270. (in Thai)

Primary Health Care Division.Village volunteer database system report form [internet]. 2019 [cited 2021 Dec 10]. Available from: https://www.thaiphc.net/new2020/

Kamonrattanakul P, Calaprawat M, Tonprayoon T. Principles for successful research. 2nd ed. Bangkok: Chulalongkorn University; 2000. (in Thai).

Yuker HE, Block JR, Campbell WJ. A scale to measure attitudes toward disabled persons. Albertson (NY): Human resources Ctr; 1960.

Pittard B. Attitudes of nursing students towards people with disabilities. Journal of Nursing and Health Care 2017;1:168-76.(in Thai).

Gething L. Attitudes toward people with disabilities of physiotherapists and members of the general population. Aust J Physiother1993;93:291-6.

Thongsunthorn A. Attitudes towards working with visually impaired employees of advance Info service public company limited's employees [master’s thesis].Bangkok: National Institute of Development Administration; 2011. (in Thai).