ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง
ทิวา มหาพรหม
สุวัฒนา เกิดม่วง
ศักดิกร สุวรรณเจริญ

บทคัดย่อ

บทนำ: ภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล เป็นปัญหาสุขภาพจิตที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการเรียน การดำเนินชีวิต สุขภาพกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการคิดฆ่าตัวตาย


วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล


ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนาแบบศึกษาความสัมพันธ์ (correlational research design) ครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากประชากร ซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาล จำนวน 479 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (The Center for Epidemiologic Studies-Depression) คำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ .74  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสถิติไคสแควร์


ผลการวิจัย: พบว่า นักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะซึมเศร้า จำนวน 89 คน (ร้อยละ18.58) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 18.16) โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มีภาวะซึมเศร้ามากที่สุด (ร้อยละ 5.64) รองลงมาเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 (ร้อยละ 5.01) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 (ร้อยละ 4.18) และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4  (ร้อยละ 3.76) และพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (gif.latex?x2= 4.36, p < .05)  แต่อายุ ระดับชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม รายได้ บุคคลในครอบครัว ประวัติการเจ็บป่วย และจำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล


ข้อสรุปและเสนอแนะ: งานวิจัยครั้งนี้ พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีภาวะซึมเศร้าเกือบร้อยละ 19  ซึ่งถือว่าความชุกค่อนข้างสูง จึงควรได้รับการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น ด้วยการค้นหาสาเหตุเชิงลึก หาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากภาวะซึมเศร้า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Beck JS. Cognitive therapy: Basics and beyond. 2nd ed. New York: Guilford;2011.

Burnard P, Rahim HT, Hayes D, Edwards D. A descriptive study of Bruneian student nurses’ perception of stress. Nurse Education Today 2007;27,808-818.

Thanoi W, Phancharoenworakul K, Thompson EA, Panitrat R, Nityasuddhi D. Thai adolescent suicide risk behaviors: testing a model of negative life events, rumination, emotional distress, resilience and social support. Pacific Rim Int J Nurs Res 2010;14(3): 187–220.

Nintachan P, Sangon S, Wittayasooporn L. Resilience, the negative events, and mental health among university students. Journal of Nursing Sciences & Health 2013;7(2):12-26. (In Thai)

Ross R, Zeller R, Srisaeng P, Yimmee S, Somchid S, Sawatphanit W. Depression, stress, emotional support, and self-esteem among baccalaureate nursing students in Thailand. IJNES 2005;2(1):1-15.

Jameson PR. The effects of a hardiness educational intervention on hardiness and perceived stress of junior baccalaureate nursing students. Nurse Education Today 2014; 34(4):603-607.

Tantalanukul S, Wongsawat P. Stress and stress management in nursing students. BCNUT J Nurs 2017;9(1):81-92. (in Thai).

Seyedfatemi N, Tafreshi M, Hagani H. Experienced stressors and coping strategies among Iranian nursing students. BMC Nursing 2007;6(11):1-10.

Kaewmart N. Nursing students with depression. JFONUBUU 2013;21(3):14-23. (in Thai).

Jylha P, Melartin T, Isometsa E. Relationship of neuroticism and extraversion with axis and comorbidity among patients with DSM-IV major depressive disorder. J Affect Disord 2009; 114:110-21.

Pisuttipaisan L, Tangpattanakit J. Factors affecting depression of adolescence in Chonburi province. J SocHu UBU 2021;12(1):45-65. (in Thai)

Sriwichai P, Wongchaiya P. A sense of belonging, stress and depression amongst first- year nursing science students at Boromarajonnani College of Nursing, Phayao. JTNMC 2012; 27(4):57-68. (in Thai)

Chen CJ, Chen YC, Sung TC, Hsieh TC, Lee MS, Chang CY. The prevalence and related factors of depressive symptoms among junior college nursing students: A cross-sectional study. JPMNH 2015;22(8):590-598.

Vatanasin D, Hengudomsub P, Vatanasin S, Asarath T, Chupan S, Srisopa P. Factors predicting depression among health science students. JFONUBUU 2015;23(4):46-62. (in Thai).

Chatterjee S, Saha I, Mukhopadhyay S, Misra R, Chakraborty A, Bhattacharya A. Depression among nursing students in an Indian government college. BJN 2014;23(6):316-20.

Trangkasombat U, Lapboonsap V, Havanont P. Used of The Center for Epidemiologic Studies-Depression (CES-D) in adolescent. J Psychiatr Assoc Thailand 1997;42(1):2-13. (in Thai)

Samarksavee N, Sangon S. Factors associated with depression in nursing students. JPNMH 2015;29(3):11-27. (in Thai)

Kaewkanta P, Rungreangkulkij S. Prevalence of Depression in Higher Education Students In Chiangrai Province. Nurs J 2015;42(4):48-64. (in Thai).

Rukkhajeekul S. Depression and suicidal behaviors among Naresuan university students. J Psychiatr Assoc Thailand 2013;58(4):359-70. (in Thai)

Kaewjant N, Rungreangkulk S, Kittiwatanapaisa W, Kotnara I. Predictive factors of depression among college students: Differences between male and female. Journal of Nursing Science & Health 2014;37(2):35-47. (in Thai)

Kaewmart N, Koedbangkham J, Nabkasorn C. Factors influencing depression among nursing students of Burapha university. JFONUBUU 2011;19(2):83-95. (in Thai)

Tana P, Pongsakchart. Effects of a cognitive therapy program on depression in nursing students. Boromarajonani College of Nursing, Saraburi. Faculty of Nursing, Praboromarajchanok Institute, Saraburi. (2011). DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI= (in Thai)

Panyawong W, Santitadakul R, Pavasuthipaisit R. Prevalence of depression and suicidal risks in Thai adolescents: a survey in schools from 13 Public Health Region. J Ment Health Thai 2020;28(2):136-49. (in Thai)

Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi. Bachelor of Nursing Program, Revised Program B.E. 2555. Suphanburi: Faculty of Nursing, Praboromarajchanok Institute;2012. (in Thai)

Muijeen K. The effect of psycho-education program on the depressive symptoms among nursing students at Thammasat university. Songklanagarind J Nurs 2017;37(3):48-60. (in Thai)

Kaewsutha N, Laosrisin N, Visalseth V. Mental health and associated factors in Srinakharinwirot university dental students. Srinakharinwirot University. TJST 2014;6(11): 16-24. (in Thai)

Lotrakul M, Sukanich. Ramathibodi Psychiatry. 4th ed. Bangkok: Department of psychiatry, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. 2015. (in Thai)

Vatanasin D, Sang-on S, Luecha Y. Depression and factors related to depression among undergraduate nursing students. Rama Nurs J 2006;12(3):289-303. (in Thai)

Srumsiri A. Factor associated with depression in student of Rajabhat Mahasarakham university. Mahasarakham Hospita J 2021;18 (2): 148-158. (in Thai)