ภาพอนาคตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. 2565 – 2569) ในมุมมองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

Main Article Content

สุกิจ ทองพิลา
วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร

บทคัดย่อ

บทนํา: การมีส่วนร่วมของผู้เรียนเพื่อให้ข้อคิดเห็น เสนอความต้องในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจะเป็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในอนาคต


วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาภาพอนาคตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. 2565 – 2569) ในมุมมองของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข


ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  คือ นายกสโมสรนักศึกษา จำนวน 11 คน เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการบันทึกเทป นำข้อมูลมาถอดความแบบคำต่อคำและวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีของ Colaizzi 


ผลการวิจัย: นายกสโมสรนักศึกษา สะท้อนมุมมองภาพอนาคตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. 2565 – 2569) วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 6 ประเด็น คือ 1) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องเก่งดี คิดดี และปฏิบัติดี 2) โครงสร้างหลักสูตรลดเวลาเรียนและเพิ่มโอกาสการรู้ 3) เนื้อหาต้องทันสมัยและใช้ได้จริง 4) วิธีจัดการเรียนรู้จากการลงมือทำ นำวิทยาการมาใช้ ให้เวลาเรียนรู้และบูรณาการร่วมกัน 5) มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ ประสิทธิภาพดี ให้บริการ 24 ชั่วโมงและ 6) มีวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย


สรุปผล: ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรพยาบาล  ศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2565 – 2569) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพเพื่อสร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไป


ข้อเสนอแนะ: นักศึกษาพยาบาลคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตร ขณะที่อาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกและมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สถาบันการจัดการศึกษาพยาบาลตองปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยนําการเปลี่ยนแปลง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Wanchai A. Thai education: Trends in development of nursing profession. Journal of Nursing, Siam University 2017;18(35):106-17. (in Thai).

Cheevakasemsook A. Nursing teaching and learning management with blended learning in New Normal Era. Journal of Health and Nursing Research 2021;37(1):25-37. (in Thai).

Clayton M. Disruptive innovation: An intellectual history and directions for future research. Journal of Management Studies 2018;55(7):1043-78.

Nittayangkun S, Arabia N. Praboromarajchanok Institute Annual Report 2020. Nonthaburi. Phimphan Printing. 2020. (in Thai).

Photaworn P, Boonnua C, Saiwaree T. An evaluation of the bachelor of nursing science program (revised curriculum B.E. 2016). The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health 2021;9(1):199-212. (in Thai).

Kooariyakul A. The evaluation of the bachelor of nursing curriculum revised edition 2012, Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit 2019;9(1):44-58. (in Thai).

Damruk P. Satisfaction of students and instructors on the bachelor of nursing science program management in Boromarajonani college of nursing, Yala. Al-Hikmah Journal 2019;8(16):123-134. (in Thai).

Ministry of Education. The National education plan B.E. 2017-2036 Bangkok: Office of the Education Council, 2017. (in Thai).

Gale S. What HR leaders need to know about generation Z. Workforce 2018;97(5): 10.

Tantalanukul S. Stress and stress management in nursing students. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal 2020;9(1):81-92. (in Thai)

Husserl E. Phenomenology and the Crisis of Philosophy (Lauer Q. trans.). New York: Harper & Row; 1965.

Colaizzi, P. Psychological research as the phenomenologist views it. New York: Oxford University Press; 1978.

Cohen L, Manion L. Research method in education. 4th ed. New York: Routledge;1994.

Office of the Education Council National Education. Act B.E. 1999 and Amendments Second National Education Act.B.E. 2002. (in Thai).

Office of the Education Council Office of the Education Council Secretariat, National Education Plan B.E. 2017 – 2036. Bangkok. company Pigwan Graphic Co., Ltd. 2017 (in Thai).

Thongdee W. Teach less learn more:TLLM according Buddhist. Proceeding of the 5th Phuket Rajabhat University Conference. Developing the Quality of Thai Research to the International Standards; 2019. (in Thai).

Sarah B. Keating. Curriculum development and evaluation in nursing education. 4th ed. New York: Springer Publishing Company; 2017.

Thailand Nursing and Midwifery Council. Bachelor of nursing science program 2021 [Internet] 2022 [cited 2022 Feb 25]. Available from:http://110.164.51.228/bcnu/ attachments/ article/1280.pdf. (in Thai).

Chuenkongkaew W. The National Health professional education Foundation.The report on the global interprofessional education conference; GIPEC 2021"how education sector responds to VUCA health system" the 3rd webinar "Is Blended learning Effective in Health Profession Education.Bangkok; 2021. (in Thai).

Kotra P.A scenario of educational management of undergraduate nursing curricula in the context of ASEAN community. Journal of Health Science Research 2017;11(2):18-27.

Welsh TM. Designing environments for constructive learning. Springer Science & Business Media; 2012.

ASEAN University Network. The Guide to AUN-QA assessment at programme Level Version 4. 0. Bangkok; 2020.

Thongsom, P. The development of indicators of happiness in learning of students in nursing science undergraduate program under The Ministry of Public Health. Journal of Nursing and Education 2014;4(1):88-110. (in Thai).

Alshammari, L., Alshammari, F., Astodello, E., Saguban , R., & Altheban, A. Factors affecting the academic performance of student nurses: A cross-sectional study. Journal of Nursing Education and Practice 2018;8(1):60-9.

Kooariyakul A. Clinical learning assessment of nursing students. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2017;33(2):179-87. (in Thai).

National Research Council. Assessing 21st century skills - summary of a workshop. Washington, DC: National Academies Press; 2011.