สำรวจสิ่งคุกคามต่อสุขภาพจากการทำงานในศูนย์แพทย์ปฐมภูมิ และ แพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Main Article Content

ภัทรภณ แจ่มมิน
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์

บทคัดย่อ

บทนำ: บุคลากรผู้ให้บริการทางการแพทย์ในหน่วยบริการระดับปฐมภูมินั้นมีโอกาสจะสัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้


วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อสำรวจสิ่งคุกคามต่อสุขภาพจากการทำงานในแต่ละฝ่ายของศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) ศึกษาโดยการสำรวจ    (Survey research) การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาฝ่ายที่ทำงานทั้งหมด 9 ฝ่ายของหน่วยงานศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกใช้ประชากรจากฝ่ายทั้งหมด ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมสำหรับ Walkthrough survey (WTS) วิเคราะห์ข้อมูลโดยตัวแปรที่ต้องการวัดคือประเภทของสิ่งคุกคามสุขภาพใช้สถิติรายงานเป็นจำนวนและร้อยละ


ผลการวิจัย: สิ่งคุกคามพบว่า ลำดับหนึ่งเป็นสิ่งคุกคามด้านการยศาสตร์ ร้อยละ 27.27 ของสิ่งคุกคามทั้งหมด โดยลำดับที่สองเป็นสิ่งคุกคามด้านเคมี ร้อยละ 21.21 ของสิ่งคุกคามทั้งหมด  ลำดับที่สามเป็นสิ่งคุกคามด้านกายภาพ และด้านจิตสังคม พบจำนวนสิ่งคุกคามเท่ากับสิ่งคุกคามด้านกายภาพ ร้อยละ 18.18 ของสิ่งคุกคามทั้งหมด ลำดับสุดท้ายเป็นสิ่งคุกคามด้านชีวภาพ ร้อยละ 15.15 ของสิ่งคุกคามทั้งหมด


สรุปผล: สิ่งคุกคามด้านการยศาสตร์นั้นเป็นสิ่งคุกคามที่พบเป็นปัญหาอันดับแรกของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ


ข้อเสนอแนะ: หน่วยบริการระดับปฐมภูมิควรมีนโยบายในการส่งเสริมเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะการเกิดความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากการทำงาน (Work-Related Musculoskeletal disorder : WMSD) ที่เป็นผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสิ่งคุกคามด้านการยศาสตร์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Division of Occupational and Environmental Disease (DOED). Manual for Occupational Health Service Development in Primary Health Care [Internet]. 2019 [cited 2020 Sep 12]. Available from: http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/samutprakarn/1.Samrong_implement_year62.pdf.

The Government Public Relations Department. The Goal of Primary Care Committee in 2022 [Internet]. 2021 [cited 2021 Oct 23]. Available form: https://prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/42765

Division of Occupational and Environmental Disease (DOED). List of hospital with current accreditation status [Internet]. 2019 [cited 2020 Sep 12]. Available from: http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/samutprakarn/2562/9.dataOSHupdatenov61.xlsx

Jitmanee J. Center for Primary Care and Applied Thai Traditional Medicine. [Personal interview 5 Jan] Pathum Thani; 2020 (Unpublished).

Department of Labor Protection and Welfare. Manual for Occupational Safety, Health and Environment ACT B.E. 2554 (A.D. 2011), section 3(2) [Internet]. 2011 [cited 2020 Sep 12]. Available from: http://203.155.220.238/csc/images/Files/files/evaluation_annual/2560/manual2554.pdf.

Occupational Safety and Health Administration. Safety and Health Topics/ Healthcare [Internet]. 2016 [cited 2020 Sep 12]. Available from: https://www.osha.gov/healthcare/

Peter DL. Injuries Caused by Physical Hazards. In: Ladou J, Harrison RJ. Current occupational and environmental medicine. 5th ed. New York: McGraw-Hill; 2014:169-96.

Bandhukul A, Chongchitpaisan W. Occupational health for healthcare workers. In: Bandhukul A, editors. Occupational medicine 2nd ed. Bangkok: 2020 :61-86. (in Thai).

Occupational Safety and Health Administration. Safety and Health Topics/ ergonomics [Internet]. 2016 [cited 2020 Sep 12]. Available from: https://www.osha.gov/ergonomics.

Janyam K. Job Stress in terms of Job Demand-Control Model: Causes, Effects and Prevention. J Parichart 2018; 31:23-41. (in Thai).

Occupational Safety and Health Administration. Safety and Health Topics/chemical hazards [Internet]. 2016 [cited 2020 Sep 12]. Available from: https://www.osha.gov/chemical-hazards

Ekburanawat W. Form of Walkthrough Survey [Internet]. 2017 [cited 2020 Sep 12]. Available from: https://www.summacheeva.org/share/form walkthrough.

Occupational Safety and Health Administration. Permit-Required Confined Spaces [Internet]. 2004 [cited 2020 Sep 12]. Available from: https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/osha3138.pdf.

Division of Occupational and Environmental Disease (DOED). Thalang Hospital (Phuket) [Internet]. 2017 [cited 2020 Sep 12]. Available from: http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Samutprakarn/bast_practice/Thalang hospital.pdf.

Division of Occupational and Environmental Disease (DOED). Phra Saeng Hospital (Surat Thani) [Internet]. 2017 [cited 2020 Sep 12]. Available from: http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Samutprakarn/bast_practice/ps-hospital.pdf.

Division of Occupational and Environmental Disease (DOED). Wanonniwat Hospital (Sakon Nakhon) [Internet]. 2017 [cited 2020 Sep 12]. Available from: http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Samutprakarn/bast_practice/wanorn.pdf.

Buranatrevedh S, Silanun K, Kongsupon N. A survey of occupational health hazards in Thammasat University Hospital. In press 2019. (in Thai).

U.S. Bureau of Labor Statistics. Occupational injuries and illnesses resulting in musculoskeletal disorders (MSDs) May 2020 [Internet]. 2020 [cited 2020 Sep 12]. Available from: https://www.bls.gov/iif/oshwc/case/msds.htm.

Meyoutam C, Sithisarankul P. Health Hazards in Clinical Laboratory. J Preventive medicine Association of Thailand 2017; 7:236-43.

European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. Occupational health and safety risks in the healthcare sector. Publications Office [Internet]. 2014 [cited 2020 Sep 12]. Available from: https://data.europa.eu/doi/10.2767/27263.