การศึกษาแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน: การวิจัยชาติพันธุ์วรรณนาแบบเจาะจง

Main Article Content

วนิดา ศรีพรหมษา
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
ขนิษฐา นันทบุตร

บทคัดย่อ

บทนำ: การพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุถือเป็นการจัดการของชุมชนโดยการพัฒนาผู้ที่มีจิตอาสาเข้ามามีบทบาทดูแลผู้สูงอายุ การศึกษาแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครจะช่วยพัฒนากำลังคนเพื่อช่วยในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลให้ชุมชนสามารถพัฒนาอาสาสมัครเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน


ระเบียบวิธีวิจัย: การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา แบบเจาะจง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง เป็นอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ 50 คน และผู้สูงอายุและครอบครัว 20 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัย: ผลการศึกษา พบว่าแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนในพื้นที่ศึกษา มี 7 แนวทาง คือ 1) การสร้างโอกาสในการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 2) การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 3) การสร้างทีมและเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 4) การพัฒนาและใช้ข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 5) การหนุนเสริมของหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวก และเสริมแรงในการทำงานของอาสาสมัคร 6) การสร้างกฎ ระเบียบ ข้อตกลง แนวปฏิบัติของพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครและ 7) การสร้างการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัครในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยเงื่อนไข ด้านคน วิธีการทำงาน งบประมาณและทรัพยากร และข้อมูล เป็นกลไกสนับสนุนให้ชุมชนสามารถพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ


สรุปผล: การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเพื่อสนองตอบความต้องการที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ


ข้อเสนอแนะ: จากการศึกษาครั้งนี้สามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ชุมชน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยบริการสุขภาพและภาคประชาชนในการพัฒนากำลังคนด้านอาสาสมัครที่สอดคล้องกับความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุในแต่ระดับและการสร้างวัฒนธรรมความเอื้ออาทรของคนในชุมชนร่วมดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

United Nations, Department of economic and social affair, population division. World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition. https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-the-2017-revision.html

Cheewasopit W. Aging Society: The change marketimg factor. Journal of MCU Nakhondhat. 2019;6(1):38-54.

Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute (TGRI). Situation of the Thai elderly 2019. Nakhon Pathom: Printery Company Limited; 2020

Keasisom B. The Results of group process to elderly’s promotion behavior in Thumbon Klongchanoun Weingsa District Suratthani Province. Community Health Development Quarterly Khonkaen University. 2019;5(2):177-93.

Gajanandana R. Aging society and Thailand's economy. Thailand: The secretariat of the house of representatives; 2018. (in Thai)

Phoochindal W, Vongchan P. Opinion of elderly on environmental management for elderly by sub-district local administrative organization. Journal of Social Science and Humanities Research in Asia. 2019;24(1):103-48. (in Thai)

Miankerd W. Role of the elderly care volunteer in elderly care process for case management: a case study of Bang Si Thong sub-district, Nonthaburi province. Journal of Graduate Volunteer Centre. 2018;14(1):38-76.

Boonsang S. Problems and obstacles among volunteering rescuers working for Chachoengsao volunteer rescue association. A Research Paper Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Public Administration. Graduate School of Public Administration, Burapha University; 2014. (in Thai)

Jittasano N, Parinyasutinun U. Songkhla Provincial social development, security volunteers and community development. Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University. 2017;36(6),125-33. (in Thai)

Saengchat S. The civil defense volunteers' participation on the prevention and mitigation mission: a case study of Sithan sub-district administrative organitation, Yasothon province. Bangkok: Department of disaster prevention and mitigation. Ministry of Interior. Thailand; 2016.

Nuntaboot K. Development of elderly care by community and local government. Bangkok: Thai Health Promotion Foundation; 2018. (in Thai)

Kumsuchat S. Health problem and health care needs among Thai elderly: policy recommendations. Journal of Health Science. 2017;26(6).1156-64.

Asavanirandorn C. Support exchanges between aging parents and adult children in Thailand: Situation trend and gender-age differences. Journal of Social science & Human. 2016;41(1),105-20.

Promjan S., Wiriyapongsukit S., Benarelee W., Donpan J., Boonsoh R., and Khongsin N. The development of care system for disabled people with participation of community health partnerships. South Coll. Netw. J. Nurs. Public Health. 2015;2(1):37-51. (in Thai)

Phinyo K. and Nuntaboot, K. Strengthening of the community voluntary system. J. Nursing Sci. Health. 2014;37(1):60-8. (in Thai)

Rantakokko M., Pakkala I., Ayravainen I., and Rantanen T. The effect of out-of-home activity intervention delivered by volunteers on depressive symptoms among older people with severe mobility limitations: a randomized controlled trial. Aging Ment. Health. 2015;19(3):231-8.

Abass K.M., Van Der Werf T.S., Phillips R.O., Sarfo F.S., Abotsi J., and Mireku S.O. Buruli ulcer control in a highly endemic district in Ghana: role of community-based surveillance volunteers. Am. J. Trop. Med. Hyg. 2015;92(1):115-7.

Baggerman M.A., Ault M.J., Collins B.C., Spriggs A.D., and Slocum V. The effect of coaching on a faith community volunteer’s use of effective teaching behaviors. Res. Pract. Pers. Sev. D.,2015;40(4):294-306.

Streubert H.L. and Carpenter D.R. Qualitative research in nursing advancing the humanistic imperative. 5th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Hong Kong, China; 2011

Morse J.M. and Field P.A. Qualitative research for health professionals. 2nd ed. Sage Publications, Thousand Oaks, CA, USA; 1995.

Polit D.F. and Beck, C.T. (2004). Nursing research: Principles and methods. 7th ed. Lippincott & Wilkins, Philadelphia, PA, USA; 2004.

Holloway I., and Galvin K. Qualitative research in nursing and healthcare (Vol. Fourth edition). Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Black well; 2017.

Nuntaboot K. Strengthening local communities in the development of the community health care system and using the sub-district health funds as the support mechanism. Paper presented at Prince Mahidol Award Conference 2016. Bangkok, Thailand; 2016. (in Thai)

Phalasuek R., Thonglert D., Thanomchayathawat B., Peawchana W., & Permphet S. Acceptability and effectiveness of the health volunteer-rehabilitation programs for older patients with post stroke. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal. 2016;8(1),14-24. (In Thai)

Aussawapunnarai M. The participation of participation of public health volunteers in health care of the elderly in Ban Suan municipality Muang distruc Chonburi province. Master of Public Administration Graduate School of Public Administration, Burapha University; 2013.

Aruma E.O. Roles of communication in community development. International Journal of Network and Communication Research. 2018;5(1):1-10.

Siriworawatchai W. Factors influencing in-role performance of village health volunteer (VHV) on COVID-19 surveillance and prevention in Phuphiang district, Nan province. Maharaj Nakhon Si Thammarat Madical Journal. 2021;4(2):63-75.

Thipsungwan K, Sribenchamas N, Lamluk P. Effects of the development competency program of volunteer for taking care of the elderly in community. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University. 2018; 12(1):275-91.

Onishi, J. Daily life support for older adults evaluated by commissioned welfare volunteers. Journal of Clinical Gerontology and Geriatrics. 2016;7(3),69-71.