โปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการส่งเสริมความตั้งใจ ในการละเว้นพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นหญิงตอนต้น

Main Article Content

สุภาวดี กุลสุวรรณ
พัชราพร เกิดมงคล
ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
อาภาพร เผ่าวัฒนา

บทคัดย่อ

บทนำ: สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นอย่างยิ่ง ก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


วัตถุประสงค์การวิจัย: ศึกษาทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง ความตั้งใจในการละเว้นพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นก่อนวัยอันควรก่อนและหลังการได้รับโปรแกรม


ระเบียบวิธีวิจัย: งานวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่ม วัดก่อนและหลัง ศึกษาในกลุ่มนักเรียนหญิง อายุ 11-13 ปี กลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มเปรียบเทียบ 33 คน ได้รับโปรแกรม ทั้งหมด 6 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยการให้ความรู้พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น ความเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรมที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ ผลกระทบและวิธีป้องกัน อภิปรายกลุ่มหาปัญหาอุปสรรค ผลดี ผลเสีย การวางแผนและตั้งเป้าหมาย ฝึกทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา การเจรจาต่อรอง และการปฏิเสธ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square test และ t-test                                   


ผลการวิจัย: กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย ทัศนคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และพฤติกรรมการละเว้นเพศสัมพันธ์ มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<.05) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง ความตั้งใจในการละเว้นพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ มากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<.05)  


สรุปผล: สามารถช่วยส่งเสริมทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง ความตั้งใจในการละเว้นพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ให้กับนักเรียนได้


ข้อเสนอแนะ: ใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับแนวทางการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพทางเพศในวัยรุ่น ให้กับผู้ที่สนใจได้ ในการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ลดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอย่างยั่งยืนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Reproductive Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health. Reproductive health situation in adolescents and youth 2019 [Internet]. 2020 [Cited 2021 June 6]. Available from: https://rh.anamai.moph.go.th/th/cms-of-1 (in Thai)

Powwattana A. Health building and disease prevention in adolescents, health promotion and prevention of disease in the community application of concepts and theories into practice. 3rd ed. Bangkok: Nana Publishing House, Klang Wittaya; 2009. p. 162-185. (in Thai)

Khumtorn L. “How to prevent unwanted teenage pregnany?”. Journal of Boromarajonani College of Nursing Bangkok. 2014. 30(3):97-105. (in Thai)

Kingmala C, Rawiworrakul T, Powwattana A. Effect of a pregnancy program for female adolescents. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. 2015;31(3):25-34. (in Thai)

Surasathienkul P, Banchonhatkit P. (2015). Strengthening life skills in conjunction with group processes. and reinforcement to prevent premature sex in grade 6 students, Research and Development Journal Health system. Kalasin Provincial Public Health Office.8(2):17-24 (in Thai)

Bunnag R, Termsirikulchai L, Watthanasomboon P and Phaowatana A. Effectiveness of life skills program for preventive sexual risk behaviors of secondary school students, Nakhon Pathom province. Journal of Public Health Vol. 2013;43(1):80-93. (in Thai)

Ajzen I. The theory of pland behavior organizational behavior and human descision processes [Internet]. 1991. [Cited 2018 June 2]. Available from: httpp://www.people.umass.edu/aizen/obhdp.html

Taikanong K. The factors influencing the intention of sexual risk behavior among high School Students. Christian university of Thailand journal 2011;17(1):168-77. (in Thai).

Reproductive Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health. Reproductive health service, handbook for health workers. Bangkok: 2015 (in Thai)

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Handbook for promoting student mental health for teachers .8th ed. Bangkok: The Veterans Synthesis Organization Press; 2003. (in Thai)

Kaweewong N, Srisuriyawet R, Homsin P. Factors influencing youth’s intention to seek care for sexual and reproductive health in Rayong province. Faculty of Nursing Journal Burapha University 2012; 20(4):33-45. (in Thai)

Tisak K. The effect of a self-efficacy promoting program by peer leaders on sexual health promoting behaviors of early adolescents. Journal of Nursing Public Health 2005;19(2):48-63. (in Thai).