เผยแพร่แล้ว: 2019-09-25

ผลสำเร็จของการค้นหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการใส่ท่อช่วยหายใจยากเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจให้เหมาะสมโดยใช้การประเมินหลายวิธีร่วมกัน

บุญธิดา ลิมาพงษ์ภาส, จุฬาลักษณ์ โชติกมณิย์, มนัสนันท์ ศิริสกุลเวโรจน์, ณภัทร ไวปุรินทะ, กาญจนา โกกิละนันทน์, อัจฉรา ประสิทธิสุขสม

1 - 8