สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (Thai Association of Orthodontists)
สมาคมฯ มุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

ชื่อวารสาร:
วิทยาสารออนไลน์สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (The Online Journal of Thai Association of Orthodontists)
ชื่อย่อวารสารสำหรับการอ้างอิง:
ว ออนไลน์ ทันต จัดฟัน (O J Thai Assoc Orthod)
Print ISSN 2228-8554

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2021): OJ Thai Assoc Orthod

ดูเล่มทุกฉบับ