ที่ปรึกษา: 
ศ.เกียรติคุณ ทพ.สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Assoc. Prof. Godfrey Keith University of Southampton
รศ. (พิเศษ) ดร.ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ ทันตแพทย์อิสระ
ศ.ทพญ.กอบกาญจน์ ทองประสม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาราณียกร: 
รศ.ดร.ทพ.บัญชา สำรวจเบญจกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาราณียกรร่วม: 
ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ มหาวิทยาลัยพะเยา
กองบรรณาธิการ: 
ศ.ทพญ.สมรตรี วิถีพร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. (คลินิก) ทพญ.ปิยารัตน์ อภิวัฒนกุล มหาวิทยาลัยรังสิต
ศ. (คลินิก) ทพญ.จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.ไพศาล ชัยวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทพญ.หทัยชนก เจริญยิ่ง ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ 2
รศ.ทพญ.พรทิพย์ ชิวชรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
ทพ.ธานัน จารุประกร รพ.พญาไท
ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ทพญ.ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.ทพญ.สุวรรณี ลัภนะพรลาภ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์ ทันตแพทย์อิสระ
ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส ทันตแพทย์อิสระ
ศ.คลินิก ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ทพญ.พรทิพย์ วีรยางกูร ทันตแพทย์อิสระ
ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ทพญ.สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ทพญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ. ณัฐวีร์ เผ่าเสรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทพญ.หนึ่งฤทัย ยอดทอง โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ทพ.ธนวัฒน์ เกียรติถาวรวงศ์ ทันตแพทย์อิสระ
ทพญ.สิรินทิพย์ ศรีเศรษฐนิล โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท
ผศ.ทพ.ภาณุพงษ์ จิรเดโชชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทพ.วัลลภ จันทร์สว่าง ทันตแพทย์อิสระ