วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
Journal of the Thai Association of Orthodontists

วัตถุประสงค์ของวิทยาสาร
     วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เป็นวิทยาสารของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการจัดฟัน วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่น่าสนใจตลอดจนส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยทางด้านทันตกรรมจัดฟัน

       ประเภทของบทความ
     1. บทวิทยาการ (Original articles) คือ บทความที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยของตนเอง มีการกำหนดปัญหา และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลการวิจัย อันนำไปสู่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือหนังสืออื่น
     2. บทความปริทัศน์ (Review articles) คือ บทความที่รวบรวมนำเอาความรู้ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากวารสารหรือหนังสือต่างๆ มาวิเคราะห์ วิจารณ์เปรียบเทียบกัน เพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนั้นยิ่งขึ้น และเป็นบทความที่ยังยังไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือหนังสืออื่น
     3. รายงานผู้ป่วย (Case Reports) คือ รายงานเกี่ยวกับอาการ การวินิจฉัย การรักษา และการติดตามผู้ป่วยที่มีความน่าสนใจ และยังไม่เคยตีพิมพ์ในวารสาร หรือหนังสืออื่น
     4. ปกิณกะ (Miscellany) คือ บทความทั่วๆไป บันทึกสั้นๆ หรือสารติดต่อสั้นๆ ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข่าวที่เป็นประโยชน์

กระบวนการพิจารณาบทความ
บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.)