ติดต่อ

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้รับผิดชอบหลัก

adminthaiortho
Journal Managers
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ -

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ
เบอร์โทรศัพท์ -