จริยธรรมในการตีพิมพ์ (Publication Ethics)

วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 วัตถุประสงค์ของวิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน  เผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการจัดฟันที่น่าสนใจตลอดจนส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยทางด้านทันตกรรมจัดฟัน

บทบาทหน้าที่บรรณาธิการวารสาร
1. ตรวจสอบ พิจารณา และ ประเมินคุณภาพ ของบทความว่าเหมาะสมต่อการตีพิมพ์เผยแพร่หรือไม่
2. ดำเนินการตามกระบวนการโดยปราศจากอคติหรือผลประโยชน์ และ รักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ของผู้แต่ง ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ
3. ดำเนินการบทความ ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ และ ดูแลระบบ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้สะดวก

บทบาทหน้าที่ผู้แต่ง
1. ส่งบทความต้นฉบับที่เขียนตามคำแนะนำบทความและรูปแบบที่วารสารกำหนด ซึ่งบทความต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร ไม่ได้คัดลอกผลงานผู้อื่น และ ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
2. บทความจะต้องเป็นจริง และได้รับการยอมรับจากบุคคลที่นำข้อมูลมาใช้เพื่อแสดงว่าไม่ได้ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

บทบาทหน้าที่ผู้ประเมินบทความ
1. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบทความต้นฉบับที่ยังไม่ยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่
2. ตรวจจับและรายงานบทความที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ที่จะตีพิมพ์เผยแพร่
3. ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการแก้ไขบทความตามเวลาที่กำหนด โดยไม่มีอคติ