Risk Behaviors for Hypertension among the Pgaz K’Nyau Villagers in Mae Chaem District, Chiang Mai Province, Thailand

Main Article Content

ณัจฉรีญา จิตจักร

Abstract

Background: The prevalence of hypertension in the Mae Chaem District has been increasing in recent years. The largest population of this ethnic district has been in Pgaz K’Nyau. Two-thirds of these villagers over 35 years old have blood pressure levels revealing prehypertension.
Objective: To study the risk behaviors among the Pgaz K’Nyau villagers who have prehypertension blood pressure level.
Material and method: This descriptive study was conducted among 198 Pgaz K’Nyau villagers with prehypertension signs who lived in the service area of Mae Na Chon Health Promotion Hospital. The data was collected by using a 5 topic questionnaire of risk behaviors: harmful food consumption; lack of physical activity; tobacco consumption; alcohol consumption and; emotional stress.
Results: The mean age was 49.4 ± 10.4 years (range, 35-82) and 52% were male. Harmful food consumption behavior was found in 71.7% of the population studied. Lack of physical activity was found in 60.1% and consumption of tobacco was found in 43.9%, which showed moderate risk levels. Consumption of alcohol was found in 38.9%, which also showed moderate risk levels. Most of these villagers studied, 98.5% showed no issues from emotional stress.
Conclusion: Two of the most significant risks of prehypertension in the villagers of Pgaz K’Nyau were harmful food consumption and lack of physical activity. Mid-level risks were found with the consumption of alcohol and tobacco, and relatively no risk from emotional stress. Improvement of these risk behaviors could be successful by promoting knowledge of harmful foods, tobacco, and alcohol along with information of the devastating effects caused to the body from these. In addition, implementation of physical activity programs could also lessen the development of hypertension in this community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จิตจักร ณ. (2019). Risk Behaviors for Hypertension among the Pgaz K’Nyau Villagers in Mae Chaem District, Chiang Mai Province, Thailand. Lampang Medical Journal, 40(1), 10–16. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ/article/view/208967
Section
Original Article

References

1. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค. ประเด็นสารรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก ปี 2561. [อินเตอร์เน็ต]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 2561]. เข้าถึงได้จาก http://www.thaincd.com
2. วิชัย เอกพลากร, บรรณาธิการ. การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2. นนทบุรี: เดอะกราฟิโกซิสเต็มส์; 2553.
3. วิชัย เอกพลากร, บรรณาธิการ. การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, 2559.
4. Joint National Committee VII. The seventh report of the Joint National Committee on prevention, detection, and treatment of high blood pressure. U.S. Department of Health and Human
Services Centers; 2004.
5. กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. แบบสัมภาษณ์การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2556). [อินเตอร์เน็ต]. 2556 [เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2558].
เข้าถึงได้จาก http://164.115.22.119/hbac/doc/form _1013.pdf
6. อัจฉรา ปุราคม, มยุรี ถนอมสุข, สุพรทิพย์ พูเพนียด, จันทมณี จันทร์แย้ม, ปวีณ์ภัสร เศรษฐสิริโชติ. คู่มือการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย. นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน; 2556.
7. ปริทรรศ ศิลปะกิจ, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์. แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา แนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง. กรุงเทพฯ: ทานตะวันเปเปอร์; 2552.
8. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. แบบประเมินความเครียด (ST5). [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 24 มิถุนายน 2559]. เข้าถึงได้จาก http://www.dmh.go.th
9. กัตติกา ธนะขว้าง, กุศล สุนทรธาดา. ภาวะความดันโลหิตสูง ของประชากรวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในชุมชนชนบท. วารสารประชากรและสังคม 2548;14:34-42.
10. ณิชารีย์ ใจคำวัง. พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง: กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคะยาง จังหวัดสุโขทัย. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 2558;3:173-84.
11. ธนาภรณ์ วงษา. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยจรเข้สามพัน. [การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ]. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2551.
12. สุภรณ์ สุขพรั่งพร้อม. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. [วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สุขศึกษา]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.
13. ณัฐรินีย์ หนูเทพ, สกาวเดือน ขาวล้วน. การศึกษาความรู้ พฤติกรรม ทัศนคติ การบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน เส้นเลือดในสมอง และภาวะอ้วน
ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง. [วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน]. ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2553.