จริยธรรมการตีพิมพ์บทความในวารสาร ลำปางเวชสาร เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลลำปาง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ รายงานการวิจัย รายงานผู้ป่วย และบทความปริทัศน์ที่น่าสนใจ เพื่อสาธารณชนได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น จึงกำหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด  ดังนี้ บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ - บรรณาธิการและกองบรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารทุกบทความ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องของเนื้อหาบทความกับวัตถุประสงค์และขอบเขต ของวารสาร  รวมถึงตรวจสอบคุณภาพบทความในกระบวนการประเมินคุณภาพบทความก่อนการตีพิมพ์   - บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องใช้หลักการพิจารณาบทความโดยอิงเหตุผลทางวิชาการเป็นหลัก    

- บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์หรือนำไปอ้างอิงเพื่อเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง 

-บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องไม่ปิดกั้น  หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์ 

- บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด  บทบาทและหน้าที่ผู้นิพนธ์   

- บทความที่ผู้นิพนธ์ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารต้องไม่เคยพิมพ์หรือกำลังได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารอื่น

- เนื้อหาในบทความต้องเป็นผลงานของผู้นิพนธ์เอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้อ้างอิงอย่างเหมาะสม  

- การแก้ไขหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่กองบรรณาธิการจะต้องเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะได้รับพิจารณาตีพิมพ์   

- บทความที่ตีพิมพ์แล้วเป็นสมบัติของลำปางเวชสาร 

- ต้องมีหนังสือลงนามรับรองบทความของผู้นิพนธ์ทุกคน (สามารถดาวน์โหลดได้ในหัวข้อ For Readers)   

- หากผลงานทางวิชาการของผู้นิพนธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง ผู้นิพนธ์ควรดำเนินการตามหลักจริยธรรม โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องได้รับความยินยอมก่อนการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น  หนังสือยินยอมจากผู้ป่วย หรือ หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันแนบมาด้วยเสมอ       

- ต้นฉบับที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง จะถูกส่งคืนเจ้าของบทความเพื่อแก้ไขก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาบทความ 

- หากพบว่ามีการส่งบทความไปลงวารสารอื่นๆ  ซึ่งเป็นการแจ้งข้อมูลรับรองอันเป็นเท็จ  บทความที่ขอลงตีพิมพ์จะถูกถอดถอนออกจากลำปางเวชสารทันที  -กรุณาส่งหนังสือรับรองบทความและหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มาให้ทางกองบรรณาธิการก่อนทำการ Submit บทความ   บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ    

- ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ การพิจารณาคุณภาพของบทความต้องคำนึงถึงคุณภาพของบทความเป็นหลัก และพิจารณาตามหลักการและเหตุผลทางวิชาการโดยปราศจากอคติและความขัดแย้งส่วนตัว 

- ผู้ทรงคุณวุฒิต้องตระหนักว่าตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทความที่รับประเมินอย่างแท้จริง 

- ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากบทความที่ตนเองได้ทำการประเมิน 

- หากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วพบว่าบทความที่รับประเมินเป็นบทความที่คัดลอกผลงานชิ้นอื่น ๆ ต้องแจ้งให้บรรณาธิการรับทราบทันทีพร้อมทั้งแสดงหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

- ผู้ทรงคุณวุฒิต้องรักษาระยะเวลาประเมินตามกรอบเวลาประเมินที่วารสารกำหนด  รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ประเมินให้ผู้อื่นได้รับรู้