https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ/issue/feed Lampang Medical Journal 2023-08-21T00:00:00+07:00 อนุวัตร พงษ์คุณากร dranuwat@hotmail.com Open Journal Systems <p><span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Lampang Medical Journal is biannual peer reviewed scientific journal published by Lampang Hospital. Aims to publish original research article, review article, case report, clinical study and medical innovation.&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:513,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;12&quot;:0}">Lampang Medical Journal is biannual peer reviewed scientific journal published by Lampang Hospital. Aims to publish original research article, review article, case report, clinical study and medical innovation.</span></p> https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ/article/view/260288 Morphological Assessment of Proximal Femoral Radiography Prior to Subsequent Hip fracture in Elderly: Comparison between Femoral Neck and Intertrochanteric Fracture 2023-01-12T16:39:30+07:00 Witit Pothong wertybooky@gmail.com Nath Adulkasem Adulkasem.n@gmail.com <p><strong>Background:</strong> Subsequent contralateral fragility hip fracture (SCHF) is a significant issue in aging population. Morphological assessment of proximal femoral radiography correlates with bone density before treatment or surgery.</p> <p><strong>Objective:</strong> To investigate the differences of radiographic morphologic parameters of proximal femur between subsequence contralateral fragility femoral neck fracture (FNF) and intertrochanteric fracture (ITF).</p> <p><strong>Material and methods:</strong> A retrospective cohort study was conducted among unilateral fragility hip fracture patients who underwent surgical treatment in Lamphun Hospital between January 2016 to December 2021 and had SCHF. Anteroposterior radiographs of both hips taken at the time of the initial hip fracture were used to determine the canal-calcar ratio (CCR), cortical thickness index (CTI), canal flare index (CFI) and morphological cortical index (MCI) of the non-fracture site. Baseline characteristics and radiographic morphologic parameters were compared between the subsequence contralateral FNF group and ITF group. Univariable logistic regression analysis was employed to determine the odds ratio of the morphologic parameters to predict the SCHF event.</p> <p><strong>Results:</strong> There were 424 patients enrolled in the study and 47 (11.1%) experienced SCHF. Among these, 33 cases (70.2%) were in ITF group and 14 cases (29.8%) were in FNF group. There was no significant difference between the two groups in any of the radiographic morphologic parameters. In patients who developed subsequent contralateral FNF, CFI &lt;3.0 showed the highest odds ratio (OR 23.4, 95% CI 6.3–86.9). CTI &lt;0.56 in male and &lt;0.62 in male demonstrated the perfect prediction in all patients who sustained subsequent contralateral ITF.</p> <p><strong>Conclusion:</strong> In elderly hip fractures, the radiologic morphologic parameters (CTI, CFI, CCR, MCI) had no difference between subsequent contralateral FNF and ITF. The parameter with the greatest odds ratio in patients with FNF was CFI &lt;3.0. CTI 0.56 in males and 0.62 in males were the parameters seen in all patients with subsequent contralateral ITF.</p> <p> </p> 2023-08-21T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 Lampang Medical Journal https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ/article/view/262594 การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ตรงผ่านการส่องกล้องผ่าตัดช่องท้อง : ประสบการณ์ระยะแรกในโรงพยาบาลลำปาง 2023-03-27T17:47:05+07:00 พุทธิพงศ์ หริณวรรณ harinwan@hotmail.com <p><strong>ภูมิหลัง:</strong> การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ตรงผ่านการส่องกล้องผ่าตัดช่องท้องเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดแบบแผลเล็ก การผ่าตัดนี้มีความท้าทายในหลายด้าน ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนที่นานกว่าการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ผ่านการส่องกล้องผ่าตัดช่องท้อง</p> <p><strong>วัตถุประสงค์:</strong> เพื่อนำเสนอผลการผาตัดในระยะสั้นและประสบการณ์ในระยะแรกของการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ตรงผ่านการส่องกล้องผ่าตัดช่องท้อง</p> <p><strong>วัสดุและวิธีการ:</strong> มีผู้ป่วย 9 รายได้รับการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ตรงผ่านการส่องกล้องผ่าตัดช่องท้อง ใน รพ.ลำปาง ช่วงเดือน ก.ค. 2565 - ก.พ. 2566 โดยศัลยแพทย์ 1 คน ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ช่องอกและช่อง้ท้องร่วมกับคลื่นแม่เห่ล็กไฟฟ้าอุ้งเชิงกรานก่อนผ่าตัด ผู้ป่วย 4 รายที่มีรอยโรคบริเวณลำไส้ตรงส่วนล่าง ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดและได้รับการผาตัดภายใน 8-12 สัปดาห์หลังจากรังสีรักษาและเคมีบำบัดวันสุดท้าย</p> <p><strong>ผลการศึกษา:</strong> ผู้ป่วยเป็นเพศหญิง 6 รายและเพศชาย 3 ราย อายุเฉลี่ย 61.0 ± 9.1 (พิสัย 44-70 ปี ) มะเร็งอยู่ที่ตำแหน่งรอยต่อระหว่างลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 4 ราย, ลำไส้ตรงส่วนกลาง 1 รายและลำไส้ตรงส่วนล่าง 4 ราย ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด 210-480 นาที (เฉลี่ย 340 ± 95 นาที) เสียเลือดระหว่างการผ่าตัด 50-500 มล. (เฉลี่ย 161 ± 143 มล.) ระยะเวลานอนโรงพยาบาล 6-8วัน (เฉลี่ย7.1 ± 0.7 วัน) ผู้ป่วยทุกรายไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด ผลตรวจพยาธิวิทยาแสดงขอบเขตการตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่เอาออกเพียงพอ</p> <p><strong>สรุป:</strong> การผ่าตัดลำไส้ตรงผ่านการส่องกล้องผ่าตัดช่องท้องด้วยเทคนิคการผ่าตัดจำกัดด้านใกล้กลางมีประโยชน์อย่างมากในระยะสั้น การผ่านหลักสูตรฝึกอบรมหรือมีศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ช่วยแนะนำสามารถช่วยให้การผ่าตัดบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น</p> 2023-08-21T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 Lampang Medical Journal https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ/article/view/262486 Sudden Unexpected Death from Mallory-Weiss Syndrome: a Case Report 2023-03-22T10:48:26+07:00 Pranitan Rattanasalee prattanasalee@hotmail.com <p>A sudden death without cause is considered an unnatural death by law, which requires a forensic pathologist to perform an autopsy to determine the cause of death. Upper gastrointestinal bleeding is a common cause of sudden death. Although it is less common than diseases of the circulatory system, it is of great importance in identifying the site of acute bleeding that can lead to death in a short time. Mallory-Weiss syndrome is a tear in the junction between the esophagus and stomach that causes large amounts of rapid bleeding in the upper gastrointestinal tract. Many cases were frequently found among those who experienced severe vomiting after alcohol consumption. This article reports a case that underwent an examination at the scene and an autopsy. The cause of death is massive blood loss in the upper gastrointestinal tract from the torn esophageal mucosa. The general physician should keep in mind that Mallory-Weiss syndrome can cause severe vomiting of fresh blood, leading to sudden and unexpected death.</p> 2023-08-21T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 Lampang Medical Journal