Contact

งานห้องสมุดโรงพยาบาลลำปาง 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Principal Contact

อนุวัตร พงษ์คุณากร
editor
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลลำปาง

Support Contact

กัญญารัตน์ ใจจินา
Phone 089-4343288