บรรณาธิการ

            ผศ.พิเศษ นพ.อนุวัตร  พงษ์คุณากร

กองบรรณาธิการภายในสถาบัน

            นพ.รักษ์  รักษ์ตระกูล                    นพ.วิน  เตชะเคหะกิจ                    นพ.วิวัฒน์  ลีวิริยะพันธุ์     

            พญ.กุลธิดา  พงศ์เดชอุดม           พญ.บุศราภรณ์  ลีวิริยะพันธุ์            นพ.ยศวีร์  โชติช่วง                      

            ทพญ.รัชนีพร  พันแสง                 ภญ.ดร.รุ่งทิวา  หมื่นปา                  คุณยุพิน  ตันอนุชิตติกุล    

กองบรรณาธิการภายนอกสถาบัน

            ศ.นพ.ธวัชชัย  อัครวิพุธ                              คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

            รศ.นพ.อรรถพงศ์  วงศ์วิวัฒน์                      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

            รศ.นพ.ประภัทร  วานิชพงษ์พันธุ์                 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

            รศ.นพ.วิสูตร  คงเจริญสมบัติ                      คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

            รศ.นพ.ธนวัฒน์  วะสีนนท์                           คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            นพ.ภารพันธ์  บำรุงสุข                               โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  อินเตอร์เนชั่นแนล

            นพ.พงษ์สรร  สุวรรณ                                 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

            นพ.ทวีศักดิ์  จงวิริยานุรักษ์                         โรงพยาบาลแพร่

            ผศ.พ.อ.หญิง พญ.ปริศนา  พานิชกุล          กองสูตินรีเวชกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

            ผศ.ทพญ.ภัทรวดี  ลีลาทวีวุฒิ                    คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

            ดร.ภญ.ชิดชนก  เรือนก้อน                         คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            รศ.ดร.เดชา  ทำดี                                     คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            

  

           

เลขานุการ                

          นางสาวกัญญารัตน์ ใจจินา