ผลของการใช้การสะท้อนคิดเป็นกลุ่มร่วมกับสุนทรียสนทนา เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลจิตเวช

ผู้แต่ง

  • อรัญญา บุญธรรม
  • พิมพ์รัตน์ โทกุล วิทยาลัยพระปกเกล้าจันทบุรี

คำสำคัญ:

การสะท้อนคิดเป็นกลุ่ม, สุนทรียสนทนา, ทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลจิตเวช

บทคัดย่อ

     การวิจัยกึ่งทดลองแบบ 1 กลุ่ม วัดก่อน-หลัง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลจิตเวชของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้การสะท้อนคิดเป็นกลุ่มร่วมกับสุนทรียสนทนา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 เลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากนักศึกษาที่ฝึกภาคปฏิบัติในหอผู้ป่วยจิตเวช วิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 จำนวน 59 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบวัดทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลจิตเวช และคู่มือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสะท้อนคิดเป็นกลุ่มร่วมกับสุนทรียสนทนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า

     คะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลจิตเวชของกลุ่มตัวอย่างหลังการฝึกภาคปฏิบัติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (t=32.45, p<.001)

     สถาบันการศึกษาจึงควรสนับสนุนให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยใช้การสะท้อนคิดเป็นกลุ่มร่วมกับสุนทรียสนทนาเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษาพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boontham, A., Yoothavisute, S., Bualuang, T., Kaewprom, C., & Rungruang, K. (2015). Effect of Integrated Reflective

Therapeutic Communication Report on Improving Nurse Student’s Reflection. Journal of Phrapokklao Nursing

College, 26(Supplement), 24-34. (In Thai).

Carter, B. (2013). Reflecting in Groups. In Bulman C, Schutz S editors. Reflective Practice in Nursing. (5 th ed.). Oxford

Blackwell Science.

Champeeruang, S., Wattanatorn, A., Hingkanont, P., & Keawurai, W. (2013). Development of Curriculum to Enhance

Desirable Characteristics through Dialogue for Nursing Students. Journal of Education Naresuan University,

(3), 9-15. (In Thai).

David, B. (2011). On Dialogue. (Petcharat Pongcharoensuk, Trans). Bangkok: Suan Nguen Mee Ma (in Thai).

Davies, E. (2015). Reflective Practice: A Focus for Caring. Journal of Nursing Education, 34(4), 167-174.

Gibbs, G. (1988). Learning by Doing: A Guide to Teaching Learning Methods. Oxford: Oxford Brookes University.

Kaewprom, C., Boontham, A., Pratoom, L., & Yutavisut, S. (2017). Perception of Nurse Students toward Reflective

Journal. Journal of Hematology and Transfusion Medicine, 7(3), 102-112. (In Thai).

Khiaolueang, D., Kaewurai, W., Hingkanon, P., & Viboonrangsun, S. (2013). The Development of the Thought

Reflection Learning Model to Enhance Ethical Decision-Making in Nursing for Student Nurses. Journal of

education Naresuan University, 15(4), 9-21. (In Thai).

Leaudnakrob, N., Sengsri, S., & Poltana, P. (2017). ICT: Information Technology Supported Transformative learning.

Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 9(1), 70-80. (in Thai).

Panich, V. (2012). 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. Bangkok: Sodsri-Saridwongso Foundation. (In

Thai).

Phrapokklao College of Nursing Chanthaburi. (2019). Graduated Quality Assessment Report According to the

Standard Framework Tertiary Qualifications from Graduate Users for the Academic Year 2019. Chanthaburi:

Phrapokklao College of Nursing. (In Thai).

Po Ngern, W. (2013). Using of Dialogue to Develop Question Abilities for Bachelor Degree Students in the

Department of Elementary Educaiton. Faculty of Education Silpakorn University, 5(1), 21-29. (In Thai).

The HealthCare Accreditation Institute, Public Organization. (2019). Hospital and Healthcare Standards. Nonthaburi:

The HealthCare Accreditation Institute. (In Thai).

Trisirirat, S. (2014). The Creation of Human Wisdom. Journal of Nursing Science and Health, 37(3), 132-139. (In Thai).

Tsang, A. (2011). In-class Reflective Group Discussion as a Strategy for the Development of Studentsas Evolving

Professionals. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 5(1), 7.

Wichainate, K. (2014). Reflective Thinking: Teaching Students to Develop Critical Thinking in Nursing Practice. Journal

of The Police Nurses, 6(2), 188-199. (In Thai).

Yoongtong, P., Kajonrungsilp, S., & Chaisooksung, S. (2012). The Application of Dialogue in the Nursing Value

Training Program. Journal of Sawanpracharak Bangkok, 12(2), 24-35. (In Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-21

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย