กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้การสะท้อนคิดเป็นกลุ่มร่วมกับสุนทรียสนทนา เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลจิตเวช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล