มฉก.วิชาการ

Current Issue

Vol. 27 No. 1 (2566): January - June 2023
					View Vol. 27 No. 1 (2566): January - June 2023

บรรณาธิการแถลง

 

        วารสาร มฉก.วิชาการ ฉบับนี้เป็น ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 เป็นฉบับที่รับตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 11 เรื่อง บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง โดยมีความหลากหลายของสาระทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ เช่นเคย อาทิ เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ค่าการแข็งตัวของเลือดอยู่ในช่วงรักษาต่ำ ในผู้ป่วยเด็กที่ใช้ยาวาร์ฟาริน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอาการเหนื่อยล้า ภาวะซึมเศร้า กับอาการนอนไม่หลับของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

            กองบรรณาธิการได้รับบทความที่มีคุณค่าจากคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งล้วนน่าสนใจและมีความหลากหลายของสาระทางวิชาการ ให้เลือกอ่าน และอ้างอิงเชิงวิชาการได้ กองบรรณาธิการใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านผู้สนใจได้ส่งบทความมาตีพิมพ์ที่วารสาร มฉก. วิชาการ  ซึ่งเป็นวารสารที่มีผู้ตรวจสอบบทความ (Peer review journal) โดยท่านสามารถส่งต้นฉบับตามคำแนะนำที่อยู่ท้ายเล่มวารสาร หรือที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/index เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนอันจะยังประโยชน์ให้กับผู้อ่านและผู้สนใจสืบไป 

Published: 2023-05-27

Research article

Academic article

View All Issues