การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยหมักไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง

  • Nuntawut Champar-ngam Eastern Asia University

คำสำคัญ:

การใช้ประโยชน์, เทคโนโลยีปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน, การเกษตรที่ยั่งยืน

บทคัดย่อ

การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน เพื่อผลิตปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพโดยใช้ไส้เดือนดิน ส่งผลต่อ (1) ความเป็นประโยชน์ทางด้านการเกษตรซึ่งประกอบไปด้วย บทบาททางด้านการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมีทรัพยากรดิน, บทบาทความเป็นประโยชน์ทางด้านการผลิตพืช จากการเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูง และบทบาททางด้านการผลิตสัตว์ในระบบเกษตร (2) ความเป็นประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งความเป็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีไส้เดือนดินส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคุณสมบัติของดินในทางที่ดีขึ้นเป็น การเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน กระบวนการเกิดกรดฮิวมิค สารฮอร์โมนพืช และในลำตัวและมูลของไส้เดือนดินประกอบไปด้วยกิจกรรมเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อรา แบคทีเรีย ซึ่งเป็นตัวช่วยเร่งการย่อยสลายในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน ซึ่งมูลไส้เดือนดินช่วยในการดูดยึดสารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และการอนุรักษ์ดิน ประโยชน์อีกประการคือการรักษาสมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณกากของเสีย และสารพิษโลหะหนักในดิน  ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยหมักไส้เดือนดินจึงเหมาะสมต่อการผลิตการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-08-25

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ