ผลการพัฒนาการจัดบริการที่เป็นมิตรกลุ่มชายรักชาย ในศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน จังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง

  • Nattakarn Upacha Sukhothai Thammathirat Open University
  • Araya Prasertchai Sukhothai Thammathirat Open University
  • Chawthip Boromtanarat Sukhothai Thammathirat Open University

คำสำคัญ:

กลุ่มชายรักชาย, การพัฒนา, การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาการจัดบริการที่เป็นมิตรในกลุ่มชายรักชาย (2) เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของการจัดบริการที่เป็นมิตรกลุ่มชายรักชายก่อนและหลังการพัฒนา ในศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน จังหวัดชลบุรี (3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดบริการที่เป็นมิตรในกลุ่มชายรักชาย วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้ (1) ระยะก่อนการพัฒนา โดยทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างได้แก่ เยาวชนกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายอายุ 12-24 ปี ที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการที่เป็นมิตรต่อเยาวชน เทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 50 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนคือส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2  แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มชายรักชายต่อการพัฒนาการจัดบริการที่เป็นมิตรกลุ่มชายรักชายในศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน จังหวัดชลบุรีและส่วนที่ 3 แบบประเมินองค์ประกอบของการจัดบริการที่เป็นมิตร ภายใต้กรอบเรื่อง เพศภาวะเพศวิถีและสิทธิบริการที่เป็นมิตร ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของการจัดบริการที่เป็นมิตรกลุ่มชายรักชายการดำเนินการการพัฒนามาตรฐานการจัดบริการที่เป็นมิตรกลุ่มชายรักชายเพิ่มขึ้นจากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการจากการศึกษาพบว่า สถานที่ให้บริการมีพื้น ไม่เพียงพอกับผู้มาใช้บริการ ดังนั้นศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน เทศบาลนครแหลมฉบัง และเครือข่ายผู้ที่ได้รับผิดชอบควรที่จะปรับปรุงสถานที่ให้บริการเพียงพอกับผู้มาใช้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-08-25

ฉบับ

บท

บทความวิจัย