การปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในระบบของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่รายหนึ่ง

ผู้แต่ง

  • Pakkaphol Chantanawaranont Nation University
  • Akarin Vibultangman Nation University

คำสำคัญ:

นโยบายความปลอดภัย, เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในระบบของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่รายหนึ่ง (2) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างพนักงานจำนวน 120 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมทุกข้อ พนักงานประพฤติตนตามหลักการปฏิบัติติตามนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับมากที่สุด ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย คือ ประสบการณ์การทำงาน และ การอ่านนโยบายความปลอดภัย ผลการวิจัยยังพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่งงาน และประสบการณ์การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับข้อเสนอแนะของการวิจัยในครั้งนี้ บริษัทควรจะหาวิธีการเพื่อทำให้พนักงานรับทราบนโยบายความปลอดภัยอย่างครบถ้วน เพื่อให้พนักงานเกิดการรับรู้ หรืออาจใช้วิธีการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากรูปแบบเอกสาร เช่น ประกาศนโยบายผ่านทางเสียงตามสาย การประกาศในที่ประชุมพนักงาน และเนื่องจากนโยบายมีหลายข้อ พนักงานอาจรับรู้ได้ไม่หมดในคราวเดียว จึงอาจใช้วิธีการทยอยประกาศตามความเหมาะสม เป็นต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-08-25

ฉบับ

บท

บทความวิจัย