การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อปรับปรุงการตรวจสอบพื้นที่ป่า

ผู้แต่ง

  • Nisakorn Thaosombat Bansomdej Chaopraya Rajabhat University
  • Boonmee Kavinseksan Bansomdej Chaopraya Rajabhat University
  • Natapol Ditsayatham Department of Special Investigation, Ministry of Justice
  • Sombat Teekasap Eastern Asia University

คำสำคัญ:

ซอฟต์แวร์ประยุกต์, ป่า, อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อปรับปรุงการตรวจสอบพื้นที่ป่า  โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการแผนที่และภูมิสารสนเทศ สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม  เป็นผู้ชำนาญและใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการทำคดีเกี่ยวกับป่า จำนวน 4 คน  โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  เพื่อศึกษาถึงปัญหาการเข้าถึงข้อมูลด้านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและ  การนำระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) มาใช้ในการตรวจสอบพื้นที่ป่า  จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อปรับปรุงการตรวจสอบพื้นที่ป่า ผลวิจัยพบว่า  ปัญหาการใช้งานระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) คือมีขั้นตอนในการตรวจสอบพื้นที่ป่าที่ยุ่งยากหลายขั้นตอน  ไม่สามารถตรวจสอบเขตพื้นที่ป่าได้ในทันที  และใช้เวลานานในการตรวจสอบ  จึงมีความต้องการซอฟต์แวร์ที่ใช้บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่สะดวกและลดขั้นตอนในการใช้งาน ที่สามารถแสดงตำแหน่งของป่าสงวน  อุทยานแห่งชาติ  ได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงตรวจสอบเขตพื้นที่ป่าได้โดยทันที  สามารถแจ้งการกระทำผิดจากการถ่ายรูปพร้อมบันทึกเสียงและข้อมูลพิกัดไปยังหน่วยงานต้นสังกัดได้ในทันที  ทำให้สะดวกต่อการใช้งานรวมทั้งลดอุปกรณ์ และขั้นตอนในการตรวจสอบพิกัดพื้นที่ป่าหรือเขตหวงห้ามบนแผนที่ซึ่งนับว่ามีประโยชน์ในการดำเนินการตรวจสอบ  จัดการคุ้มครอง   ป้องกันและดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-08-25

ฉบับ

บท

บทความวิจัย