ตลาดการบินเดียวอาเซียน: ความเป็นมา ความก้าวหน้าและอุปสรรค

ผู้แต่ง

  • Sutit Huangsuwan Faculty of Aviation, Eastern Asia University
  • Suthasinee Roopgaew Faculty of Aviation, Eastern Asia University

คำสำคัญ:

ตลาดการบินเดียวอาเซียน, ตลาดการบินเดียว, เสรีภาพทางอากาศ, การเปิดน่านฟ้า

บทคัดย่อ

ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ในอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ ข้อตกลงตามแนวทางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินการด้านการบินหลายประการ บทความนี้กล่าวถึงเสรีภาพทางอากาศลักษณะของตลาดการบินเดียวที่ดำเนินการอยู่ การริเริ่มและการดำเนินการเกี่ยวกับตลาดการบินเดียวอาเซียน ข้อกำหนดต่าง ๆ ของตลาดการบินเดียวอาเซียน แนวโน้ม ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของตลาดการบินเดียวอาเซียนโดยเปรียบเทียบกับตลาดการบินเดียวอื่น ๆ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-04-27

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ