การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยการใช้หลอดแอลอีดีแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 : กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้แต่ง

  • Patiphan Kerdlap Faculty of Engineering, Eastern Asia University

คำสำคัญ:

การประหยัดพลังงาน, การส่องสว่าง, หลอดแอลอีดี

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีแสงสว่างได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง บทความนี้นำเสนอการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานโดยการใช้หลอดแอลอีดีแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบและติดตั้งระบบแสงสว่างสำหรับห้องพักอาจารย์ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์การประหยัดพลังงานและติดตั้งระบบแสงสว่างเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า โดยเปรียบเทียบค่าแสงสว่างและการบริโภคพลังงาน จากการวัดแสงสว่างจริงเปรียบเทียบการจำลองแสงสว่างโดยใช้โปรแกรม DIALux ผลการทดสอบค่าความสว่างห้องพักอาจารย์มีความสว่างเฉลี่ย 340 ลักซ์ ห้องเรียนมีความสว่างเฉลี่ย 318 ลักซ์ และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า มีความสว่างเฉลี่ย 300 ลักซ์และวัดค่าความสว่างเมื่อทำการติดตั้งจริง ผลที่ได้คือห้องพักอาจารย์มีความสว่างเฉลี่ย 310 ลักซ์ ห้องเรียนมีความสว่างเฉลี่ย 326.44 ลักซ์ และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า มีความสว่างเฉลี่ย 324 ลักซ์ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการส่องสว่างทุกห้อง และหลอดแอลอีดีประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ประมาณ 60.22 เปอร์เซ็นต์ จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้เพื่อลดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและมหาวิทยาลัย 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-04-27

ฉบับ

บท

บทความวิจัย