ความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ของอาชีพเกษตรกรรมแรงงานนอกระบบ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ผู้แต่ง

  • Namngern Chantaramanee University of Phayao

คำสำคัญ:

ความเสี่ยง, แรงงานนอกระบบ, สุขภาพและความปลอดภัย, Risk, Informal sector, Health and Safety

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อศึกษาความเสี่ยงต่อสุขภาพของแรงงานนอกระบบในอาชีพเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง อำเภอ     ภูกามยาว จังหวัดพะเยา จำนวน 114 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ข้อมูลภาวะสุขภาพ การรับรู้ความเสี่ยงจากการทำงาน พฤติกรรมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน  ปัญหาอาชีวอนามัยและการสัมผัสสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติ Unpaired t-test

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเสี่ยงในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง เกษตรกรแรงงานนอกระบบเพศชายมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานจากการทำงานมากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.013) และ เกษตรกรแรงงานนอกระบบในกลุ่มผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.002) ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงาน รวมทั้งควรนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานเกษตรกรรมของแรงงานนอกระบบกลุ่มดังกล่าว

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing (5th ed.). New York: Harper & Row

Ministry of Labour & Thailand Development Research Institute. (2011). Informal sector labour administration strategic plan (2012-2016). (in Thai)

National Statistical Office. (2016). The informal employment survey 2016. Statistical Forecasting Bureau, National Statistical Office. (in Thai)

Wannarat, T. (2014). Study of Informal Labour in Thailand. Silpakorn University Journal, 34(3) : 119-150. (in Thai)

Amphoe Phu Kamyao, Phayao Province. (2016). General information of Amphoe Phu Kamyao. Retrieved from: http://www.phukamyao.go.th. (in Thai)

Pongwichai, S. (2010). Statistical data analysis by computer. Bangkok: Publisher of Chulalongkorn University. (in Thai)

Bureau of Occupational and Environmental Diseases. (2010). Guidelines for the assessment of health risks in the workplace of informal workers. Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (in Thai)

Wongbut, A. & Hansakul, A. (2011). Health Perception Factors Effect on Occupational Hazards Preventive Behaviors Among Sewing Workers in Informal Sector: A study in Bannonpho, Loomlumchee Sub-district, Bankhwao District, Chaiyaphum Province. Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen. 18(3), 34 – 48. (in Thai)

Lekfuangfu, W., N., Tharnpanich, K., Tacharoen, S., Wongwaisiriwatand N., Witvorapong. (2016). Facts about Alcohol: Status Report on Alcoholic Beverages in Thailand B.E. 2558. Bangkok: Duen Tula Publishing House. (In Thai).

Waeha-yee, U. and Hhongtong, P. (2011). Working of the informal workers in Muslim community: case study of Bangpoo municipality, Yaring district, Phatthani province, Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology), 3 (5), 59 – 68. (in Thai)

Kongtawelert, A. & Sujirarat, D. (2015). Work-Related Injury of the Agricultural and Fishery Sector in Sukhothai Informal Workers: Prevalence and Related Factors. Khon Kaen Medical Journal, 39 (2), 24-31. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-12-25

ฉบับ

บท

บทความวิจัย