การอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา

ผู้แต่ง

  • Thanakorn Namhormchan Faculty of Engineering, Eastern Asia University

คำสำคัญ:

การอนุรักษ์พลังงาน, พลังงานไฟฟ้า, สถานศึกษา

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่าง ระบบปรับอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานศึกษาทั้งมาตรการที่ใช้เงินลงทุนและไม่ใช้เงินลงทุน สามารถใช้มาตรการใดมาตรการหนึ่งหรือร่วมกันกับมาตรการอื่น ๆ ได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสำนักงาน หรือภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงบ้านพักอาศัยได้อีกด้วย ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้า ลดการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าของประเทศ และลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งทั้งนี้การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้านั้นไม่ควรมุ่งเน้นถึงผลประหยัดที่จะเกิดขึ้น แต่ควรพิจารณาถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้รวมถึงลักษณะการใช้พื้นที่ควบคู่กันและจะต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-04-27

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ