คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ผู้แต่ง

  • Chitlada Maimun Faculty of Engineering, Eastern Asia University
  • Athikorn Sareephattananon Faculty of Engineering, Eastern Asia University
  • Bundith Rattanatai faculty of management, Eastern Asia University
  • Sombat Teekasap faculty of management, Eastern Asia University

คำสำคัญ:

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร, ก๊าซเรือนกระจก, ภาวะโลกร้อน

บทคัดย่อ

บทความนี้ นำเสนอหลักการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ที่เรียบเรียงมาจากแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ประกอบด้วยหลักการพื้นฐานสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์  ชนิดของก๊าซเรือนกระจก  ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน   การคัดเลือกวิธีการคำนวณ  ตัวอย่างค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตัวอย่างผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากอุตสาหกรรม  หน่วยงานทางราชการ และสถาบันการศึกษา  สุดท้ายคือ ตัวอย่างบริษัทและองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-04-27

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ