ปัจจัยที่เกี่ยวกับความสำเร็จในการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่ควบคุม จราจรทางอากาศของกองทัพอากาศ

ผู้แต่ง

  • Nitchaphon chuaprang หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • Teerapot Wessapan หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ปัจจัยที่เกี่ยวกับความสำเร็จ, การจัดการความรู้, เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับความสำเร็จในการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพอากาศ กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพอากาศที่มีการดำเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานและผ่านเกณฑ์การประเมินประจำปี 2558 จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดให้เลือกตอบและแบบสอบถามปลายเปิด  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบด้วยสถิติ t-test     ผลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถระบุปัจจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวกับความสำเร็จในการจัดการความรู้จำนวน 30 ปัจจัย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มปัจจัย คือ กลุ่มปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านนวัตกรรม ด้านแรงจูงใจ และด้านสมรรถนะ จากนั้นนำปัจจัยเบื้องต้นที่ได้มาประเมินความเหมาะสมในบริบทของการควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพอากาศ ผลการวิจัยพบว่า มีปัจจัยทั้งหมด 29 ปัจจัย ที่มีความเหมาะสมในบริบทของการควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพอากาศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คะแนนเฉลี่ยรวมของแต่ละกลุ่มปัจจัยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ กลุ่มปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาวะผู้นำ ด้านนวัตกรรม และด้านแรงจูงใจ ตามลำดับ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-04-27

ฉบับ

บท

บทความวิจัย