การใช้สื่อประสมแอนิเมชั่นเพื่อเพิ่มจิตสำนึกความตรงต่อเวลา

ผู้แต่ง

  • Phiraphon Tunjaya Eastern Asia University
  • Sukhonthip Khamchan Eastern Asia University

คำสำคัญ:

ตรงต่อเวลา, แอนิเมชั่น, สองมิติ, สามมิติ, คติสอนใจ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาสื่อมัลติมีเดียแอนิเมชันที่ได้สอดแทรกคติสอนใจให้รู้ถึงคุณค่าในเรื่องความตรงต่อเวลาการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานและนำผลที่ได้จากแบบประเมินเรื่องความตรงต่อเวลาที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาผลงานอื่น ๆต่อไป โดยกำหนดกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มนักศึกษา อายุ 18 - 22 ปี กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 จากแต่ล่ะคณะภายในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จำนวนทั้งสิ้น 33 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทำหลังจากดูแอนิเมชั่นแล้วจากนั้นใช้ โปรแกรม SPSS ในการประมวลผลข้อมูล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้ชมส่วนมากร้อยละ 24.2 4มีความเข้าใจเรื่อง “ความตรงต่อเวลา” หลังดูแอนิเมชันว่า การตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนต่อมาผู้ชมส่วนมากร้อยละ 36.36 มีข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ว่า การตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญกว่าสิ่งใดส่วนต่อมาผู้ชมส่วนมากร้อยละ 30.3 นำข้อคิดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องมีความตรงต่อเวลามากขึ้น ส่วนต่อมาผู้ชมส่วนมากร้อยละ 27.27 แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในเนื้อเรื่องว่า ยังงงกับการดำเนินเรื่องอยู่ ส่วนต่อมาผู้ชมส่วนมากร้อยละ 27.27 แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจเรื่องการเคลื่อนไหวว่า มีความเป็นธรรมชาติ ส่วนต่อมาผู้ชมส่วนมากร้อยละ 33.33 แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจเรื่องสีของตัวละครว่า สวยคมชัด ส่วนต่อมาผู้ชมส่วนมากร้อยละ 51.51 แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจเรื่องการแสดงออกทางอารมณ์และท่าทางว่ามีความสื่ออารมณ์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-12-27

ฉบับ

บท

บทความวิจัย