การวัดประสิทธิภาพเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เว็บเมทริกซ์

ผู้แต่ง

  • Supranee Vongsangchan Eastern Asia University

คำสำคัญ:

เว็บเมทริกซ์, เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นช่องทางการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมและเป็นช่องทางที่เจ้าของเว็บไซต์จะได้พบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตนเองต้องการโดยตรง การศึกษาเรื่องเว็บเมทริกซ์นี้จะทำให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถรับรู้และติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้รวมถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจริงกับเว็บไซต์ของตนเองได้ ทำให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถติดตามและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้ดียิ่งขึ้น เป็นผลที่จะนำไปสู่หนทางในการพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองให้ประสบความสำเร็จและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้นในบทความฉบับนี้จักกล่าวถึงภาพรวมของเว็บเมทริกซ์และการนำเว็บเมทริกซ์ไปประยุกต์ใช้ผ่านการใช้เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์เว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารเว็บไซต์สามารถวิเคราะห์และบริหารจัดการเว็บไซต์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-12-23

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ