เทคโนโลยีไส้เดือนดินกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร

ผู้แต่ง

  • ์Nantawut Jampangam Eastern Asia University

คำสำคัญ:

เทคโนโลยีไส้เดือนดิน, การทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน, การสะสมโลหะหนักในไส้เดือนดิน, ตัวชี้วัดทางชีวภาพ, กากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันกากของเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศไทย เป็นปัญหาที่ต้องการจัดการแก้ไข การหาแนวทางในการจัดการกากของเสียและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตรสู่สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีไส้เดือนดิน เป็นแนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และใช้ค่าใช้จ่ายที่ต่ำ และการจัดการโดยการใช้สิ่งที่มีในท้องถิ่นจัดการกากของเสียกากอินทรีย์ โดยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และสิ่งมีชีวิตในดิน เทคโนโลยีไส้เดือนดิน  เป็นการเปลี่ยนแปลงการย่อยสลายกากตะกอนของเสีย ส่งผลทำให้เกิด (1) Vermicompost เป็นกระบวนการของกิจกรรมไส้เดือนดินทีมีความรวดเร็ว เมื่อมีการเปรียบเทียบกับการทำปุ๋ยหมักชนิดอื่นๆ ในวิธีการจะใช้ระยะเวลาที่สั้นและเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักไส้เดือนดินที่มีคุณภาพดีพร้อมที่จะเป็นประโยชน์แก่พืช (2) Vermistabilization การคงอยู่ของปริมาณโลหะหนักในตัวของไส้เดือนดินและการใช้ไส้เดือนดินในการจัดการกากของเสียทำให้อินทรียวัตถุมีความเสถียรภาพมีความสำคัญต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชและ (3) Vermi-bioindicator ไส้เดือนดินยังสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพในดินที่มีการปนเปื้อนสารพิษได้ และสามารถประเมินผลกระทบความเสี่ยง ต่อสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนสารพิษได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-08-18

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ