ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติการบินของสายการบินนกแอร์

ผู้แต่ง

  • Saowalak Jamjamroon Eastern Asia University

คำสำคัญ:

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ, การปฏิบัติการบิน, กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์, ทฤษฎีว่าด้วยฐานทรัพยากร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติการบินของสายการบินนกแอร์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยฯด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) ภายใต้ทฤษฎีว่าด้วยฐานทรัพยากร (Resource-based view: RBV)โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยพนักงานปฏิบัติการบินจำนวน 5 คน และนักบินพาณิชย์จำนวน5 คน แต่ละคนมีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 10 ปีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สถิติที่ใช้คือความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test ผลจากการทบทวนวรรณกรรมการสัมภาษณ์ และการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยในบริบทของการปฏิบัติการบินของสายการบินนกแอร์พบว่า ปัจจัยความสำเร็จในการปฏิบัติการบินของสายการบินนกแอร์ภายใต้ทฤษฎีว่าด้วยฐานทรัพยากรมีจำนวน 14 ปัจจัย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มทรัพยากรด้านการจัดการ กลุ่มทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มทรัพยากรด้านเทคโนโลยี และกลุ่มทรัพยากรด้านการเงิน และผลจากการจัดลำดับความสำคัญด้วยAHPพบว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่สุดคือ บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมและปัจจัยที่สำคัญรองลงมาคือ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งขณะที่กลุ่มปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่สุดคือ กลุ่มทรัพยากรมนุษย์และกลุ่มปัจจัยที่สำคัญรองลงมาคือ กลุ่มทรัพยากรด้านการจัดการส่วนดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติการบินที่สำคัญที่สุดคือ ความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน และดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญรองลงมาคือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-08-18

ฉบับ

บท

บทความวิจัย