แนวโน้มของระบบเก็บค่าผ่านทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558-2568

ผู้แต่ง

  • Sumit Tungsotanon นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • Wichai Vanpetch คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  • Boonmee Kavinseksan คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • Saroch Boonsiripant คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

ระบบเก็บค่าผ่านทาง, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเก็บค่าผ่านทางในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2558-2568  การศึกษาครั้งนี้ใช้เทคนิคเดลฟายเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องกับระบบเก็บค่าผ่านทางในส่วนผู้บริหาร ผู้บริหารกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่ปรึกษาด้านระบบเก็บค่าผ่านทางและผู้ขายเทคโนโลยีระบบเก็บค่าผ่านทาง รวมจำนวน 14 คน ทำการตอบแบบสอบถามจำนวน 3 รอบ  โดยรอบที่ 1 แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด รอบที่ 2 และ 3 แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด จากนั้นพิจารณาจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ซึ่งค่าพิสัยระหว่างควอไทล์แคบแสดงว่าคำตอบที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ในกรณีที่ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์กว้างแสดงว่าคำตอบที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าแนวโน้มของการเก็บค่าผ่านทางในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2558-2568 แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีระบบเก็บค่าผ่านทาง ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบเก็บค่าผ่านทางและด้านการตรวจสอบการเก็บค่าผ่านทาง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-08-18

ฉบับ

บท

บทความวิจัย