การวิเคราะห์อัตราส่วนที่ผสมระหว่างผักตบชวากับถ่านแกลบให้ค่าพลังงานความร้อนสูงสุด

ผู้แต่ง

  • Piyanat To-on คณะวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • Jarungrat Pansuwan สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • Savalee Uttra สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คำสำคัญ:

ผักตบชวา, ถ่านแกลบ, ถ่านชีวมวล, ค่าพลังงานความร้อน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อนจากถ่านชีวมวล  โดยงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2  ส่วน  คือการศึกษาวัตถุดิบที่เหมาะสมในการทำถ่านชีวมวล  และหาส่วนผสมระหว่างผักตบชวากับเถ้าแกลบที่ให้ค่าความร้อนสูงสุด  จากการศึกษา พบว่าผักตบชวาแห้งมีค่าพลังงานความร้อน 2,963.8 cal/g  และถ่านแกลบมีค่าพลังงานความร้อน 3,300 cal/g  ซึ่งมีคุณสมบัติด้านเชื้อเพลิงที่ดี  จากการออกแบบการทดลองส่วนผสมซึ่งมีทั้งหมด 5  สูตร  พบว่าสูตรที่เหมาะสมคือ  สูตรที่มีอัตราส่วนผสมผักตบชวา : ถ่านแกลบ  40 : 60  มีค่าพลังงานความร้อนสูงสุดที่ 3,223.33 cal/g  ซึ่งสามารถนำไปใช้ทำเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ต่อไปได้

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-08-18

ฉบับ

บท

บทความวิจัย