การศึกษาและเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานระหว่างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแท็ปเล็ต

ผู้แต่ง

  • Patiphan Kerdlap Eastern Asia University
  • Kanitsorn Boonrat โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
  • Chutipon Uyaisom

คำสำคัญ:

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, แท็ปเล็ต, การประหยัดพลังงาน

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการศึกษาและเปรียบเทียบการบริโภคกำลังไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และแท็ปเล็ต จากการศึกษาผลที่ได้คือ การบริโภคกำลังไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สูงถึง 64-117 วัตต์ โดยขึ้นอยู่กับชนิด และขนาดของจอภาพ ซึ่งแท็ปเล็ตจะบริโภคกำลังไฟฟ้าน้อยกว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยพิจารณาผลกระแสด้านเข้า         แท็ปเล็ตจะมีค่าต่ำกว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประมาณ 4 เท่า ผลทางด้านกำลังไฟฟ้าแท็ปเล็ตจะกินกำลังไฟฟ้าต่ำมากๆ เพียง 6.2 วัตต์ ในขณะที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะกินกำลังไฟฟ้าสูงถึง 90-106 วัตต์ หรือคิดเป็นการประหยัดพลังงานสูงสุด 99.8 วัตต์ต่อเครื่อง หรือคิดเป็น 17.09 เท่า ส่วนสัญญาณรบกวนย่านฮาร์มอนิกส์จากการใช้งานแท็ปเล็ตคือ 79.4 % มีค่าสูงกว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพียงเล็กน้อย โดยการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อยู่ระหว่าง 74.0-75.4 %  เนื่องจากแท็ปเล็ตมีขนาดเล็กกว่า  ดังนั้นหากมีการนำมาใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จึงมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง หรือเกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในที่สุด 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-08-18

ฉบับ

บท

บทความวิจัย