ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน

ผู้แต่ง

  • Noppawan Theerapuncharoen หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • Weerapol Theerapuncharoen หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

คำสำคัญ:

ภาวะเสี่ยง, สุขภาพ, ประชาชน, อาเซียน

บทคัดย่อ

ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนมีหลายประการ เช่น ทารกคลอดก่อนกำหนด  เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ส่วนภาวะเสี่ยงของประชากรกลุ่มอื่นได้แก่ ความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง อ้วน  ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สูบบุหรี่ ขาดน้ำสะอาดบริโภคและขาดระบบสุขาภิบาลที่ได้รับการพัฒนา ภาวะดังกล่าวทำให้ประชากรใน 10 ประเทศนี้มีปัญหาป่วย พิการหรือตายจากความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  โรคระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อ เบาหวาน มะเร็งและอุบัติเหตุ ปัญหาดังกล่าวทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องเจ็บป่วย พิการหรือสูญเสียชีวิต ซึ่งทุกชาติสมาชิกอาเซียนจะต้องให้ความสำคัญในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-08-18

ฉบับ

บท

บทความวิจัย