ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยในกับการจัดการความขัดแย้งใน โรงพยาบาลเอกชน

ผู้แต่ง

  • Thamonnut Udompan Eastern Asia University

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ, หัวหน้าหอผู้ป่วย, ผู้บริหารการพยาบาล, การจัดการความขัดแย้ง

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจนี้เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยใน  การจัดการความขัดแย้งและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งในองค์การโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มตัวอย่างคือหัวหน้าหอผู้ป่วยใน 112 คนได้จากการสุ่มอย่างง่าย จากโรงพยาบาลเอกชน 38 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลเดือนกรกฎาคม- ตุลาคม 2558ใช้แบบสอบถามภาวะผู้นำของแบสส์และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1994) และการจัดการความขัดแย้งของโธมัส(Thomas, 1976) ความตรงตามเนื้อหา .86และ.98ความเที่ยง.89 และ.90สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน  ผลพบว่า 1)ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยในเป็นแบบเปลี่ยนแปลงมากที่สุดรองลงมาแบบแลกเปลี่ยนและแบบตามสบายน้อยที่สุด 2) คะแนนเฉลี่ยการจัดการความขัดแย้ง=3.21(SD = .36)หัวหน้าหอผู้ป่วยในใช้การจัดการความขัดแย้งทั้ง 5 แบบ โดยการประนีประนอมมากที่สุด รองลงมาคือ การยอมให้ การร่วมมือการหลีกเลี่ยงและการเอาชนะ 3)ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงและแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความขัดแย้ง (r = .387,r =.244, P- value = .01) ส่วนแบบตามสบายมีความสัมพันธ์เชิงลบ (r =-.278, P- value = .01)ผู้วิจัยเสนอแนะว่าผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้บริหารการพยาบาล ควรจัดอบรมพัฒนาหัวหน้าหอผู้ป่วยทุกคนในเรื่องภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความขัดแย้ง 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-08-18

ฉบับ

บท

บทความวิจัย