การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดละเอียดแบบตรวจวัดและปรับค่าชดเชยอัตโนมัติ ในกระบวนการผลิตชิ้นงานดิสก์เบรคหน้า กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

ผู้แต่ง

  • Noppadon Chang Ngam มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำสำคัญ:

การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, การพัฒนาโปรแกรม CNC, การตรวจวัดและปรับค่าชดเชยอัตโนมัติ

บทคัดย่อ

ในกระบวนการควบคุมการผลิตชิ้นงานดิสก์เบรกหน้าของรถยนต์ที่เป็นอยู่ จะใช้คนตรวจและปรับค่าชดเชย ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพต่ำ ส่งผลให้อัตราผลผลิตที่ต่ำ จึงมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนไปเป็นการทำงานในระบบอัตโนมัติ งานวิจัยนี้จึงทำการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่เหมาะสมแล้วนำไปใช้กับระบบที่มีอยู่ ผลการดำเนินการพบว่า (1) เครื่องมือวัดละเอียดแบบตรวจวัดและปรับค่าชดเชยอัตโนมัติ มีดัชนีความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการแบบระยะสั้น: Cpk 3.12 > 1.33 และ ดัชนีความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการแบบระยะยาว: Ppk 3.11 > 1.67 ซึ่งมากกว่าค่ามาตรฐานยอมรับของลูกค้า (2) สามารถลดเวลาการผลิตต่อรอบลงจาก 52.94 วินาทีลดลงเหลือ 47.68 วินาที คิดเป็นร้อยละ 9.94 (3) อัตราความต้องการชิ้นงานต่อเวลาเท่ากับ 47.68 วินาที น้อยกว่าความต้องการของลูกค้าที่ 66 วินาที (4) กำลังการผลิตสามารถผลิตได้ 36,807 ชิ้นต่อเดือน ซึ่งมากว่าความต้องการของลูกค้าที่ 26,588 ชิ้นต่อเดือน (5) อัตราผลผลิตสามารถปรับปรุงให้เพิ่มขึ้นได้เท่ากับร้อยละ 1.5 เมื่อพิจารณาของเสียทุกปัจจัยปัญหา และ (6) จำนวนของเสียที่เกิดขึ้นจากการวัดค่า อ่านและปรับค่าชดเชยในเครื่องจักรการผลิตผิดพลาด ลดลงได้ร้อยละ 100 หรือไม่เกิดของเสียขึ้นอีกเลย 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-04-19

ฉบับ

บท

บทความวิจัย