พฤติกรรมของผู้โดยสารที่ใช้บริการออนไลน์กับสายการบินนกแอร์

ผู้แต่ง

  • Krittaya Attanart นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

พฤติกรรมผู้โดยสาร, บริการออนไลน์, สายการบินนกแอร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (survey research)  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสารที่ใช้บริการออนไลน์กับสายการบินนกแอร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทยที่เคยใช้บริการสายการบินนกแอร์และกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทยที่เคยใช้บริการสายการบินนกแอร์ในช่วงเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม พ.ศ.2558 จำนวน 200 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ตัดสินใจใช้บริการกับสายการบินด้วยตนเอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบด้วยสถิติวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Point biserial correlation coefficient) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการออนไลน์ที่สายการบินมีบริการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการออนไลน์ในการเดินทางแต่ละครั้ง ได้แก่อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ในด้านคุณภาพของบริการออนไลน์ของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นสายการบินนกแอร์ ซึ่งมีบริการออนไลน์ 8 ด้าน ได้แก่ การจองบัตรโดยสาร การตรวจบัตรโดยสาร การตรวจสอบข้อมูลการจอง บริการส่งเสริมการขายและข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบเที่ยวบิน บัตรโดยสารราคาประหยัด ติดต่อสายการบินและซักถามข้อสงสัย และข้อมูลผู้ใช้งาน ผู้โดยสารต่างให้คะแนนอยู่ในระดับมากทุกด้าน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-12-11

ฉบับ

บท

บทความวิจัย