คุณลักษณะของพนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบินนกแอร์

ผู้แต่ง

  • Pristhakarn Klinsuwan นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

คุณลักษณะ, พนักงานต้อนรับภาคพื้น, สายการบินนกแอร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาหน้าที่พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบินนกแอร์ (2) คุณลักษณะพนักงานต้อนรับภาคพื้น สายการบินนกแอร์ และ (3) ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และความเป็นไปได้ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานต้อนรับภาคพื้น สายการบินนกแอร์จากประชากรคือผู้เชี่ยวชาญจำนวน 20คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิดกึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้เทคนิคเดลฟายสถิติที่ใช้คือ ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ผลการศึกษาพบว่า (1)พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบินนกแอร์ มีหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารให้ข้อมูลและจองการเดินออกบัตรที่นั่งเชิญผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน  ต้อนรับผู้โดยสารขาเข้าดูแลด้านติดตามสัมภาระ (2) คุณลักษณะพนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบินนกแอร์ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 3 ด้าน คือ 1. ด้านความรู้ ประกอบด้วย ความรู้ด้านการบินความรู้ด้านการบริการความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานความรู้ด้านกฎหมายการบินความรู้ด้านงานบริการผู้โดยสาร2. ด้านทักษะประกอบด้วยทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจการติดต่อประสานงาน ความเชี่ยวชาญในงาน3.ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วยความรับผิดชอบในงานการทำงานเป็นทีมการควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ จิตสำนึกด้านการบริการ ความมั่นใจในตนเอง (3) ผลการตรวจสอบคุณลักษณะพนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบินนกแอร์ ทั้ง 3 ด้านนั้น ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับสูงมาก และสามารถนำไปใช้ได้ในทุกประเด็น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-12-11

ฉบับ

บท

บทความวิจัย