การประเมินความต้องการจำเป็นทางด้านสุขภาพของชุมชนเคหะคลอง 7

ผู้แต่ง

  • Monrudee Petchlamon อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ภาวะสุขภาพ, ปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม, ความต้องการจำเป็นทางด้านสุขภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นทางด้านสุขภาพของชุมชนเคหะคลอง 7 เทศบาลตำบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของครัวเรือนจำนวน 52 คน มีอายุอยู่ระหว่าง 23-85 ปี (mean = 54.48; SD = 14.81) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคล และแบบประเมินความต้องการจำเป็นทางด้านสุขภาพ ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 51.90 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 55.80 มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน ความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย 139.31 มิลลิเมตรปรอท ร้อยละ 55.50 มีดัชนีมวลกายมากกว่า 24.90 kg/m2ผลการศึกษาความต้องการจำเป็นทางด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนในด้านที่ได้น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับคะแนนเต็มของแต่ละด้าน ซึ่งสามารถนำมาจัดลำดับความต้องการจำเป็นทางด้านสุขภาพได้เป็น 8 ลำดับโดยมีความต้องการจำเป็นทางด้านสุขภาพ 3 อันดับแรกคือ 1) การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 2) การมีสุขภาพที่แข็งแรง และ 3) การมีสื่อที่เหมาะสม โดยข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือ การจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งจะนำมาถึงสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดจนการให้เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพมีการใช้สื่อที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-12-11

ฉบับ

บท

บทความวิจัย