การพัฒนาระบบบริการพยาบาลเจ้าของไข้หอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลสายไหม

ผู้แต่ง

  • Ketkanok Sang-Ubon นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

การพัฒนา, ระบบบริการพยาบาลเจ้าของไข้, กระบวนการพยาบาล, หอผู้ป่วยวิกฤต, โรงพยาบาลสายไหม

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาระบบบริการพยาบาลเจ้าของไข้ในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลสายไหม (2) ศึกษาการใช้กระบวนการพยาบาลในระบบบริการพยาบาลเจ้าของไข้ในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลสายไหม กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพจำนวน  24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) คู่มือระบบบริการพยาบาลเจ้าของไข้ (2) แบบสอบถามการปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลเจ้าของไข้ (3) แบบสอบถามการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลเจ้าของไข้ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ แบบสอบถามได้ค่าความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 1.00 และ 0.91 ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.94 และ 0.93 วิธีการดำเนินการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research ) พัฒนา 2 วงรอบ  เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึง เดือนกรกฎาคม 2558 โดยหัวหน้าทีมจำนวน 3คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามและนำข้อมูลมาประชุมกลุ่มกับพยาบาลเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทุกวงรอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 1. การพัฒนาระบบบริการพยาบาลเจ้าของไข้ในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลสายไหม ประกอบด้วย (1) โครงสร้างขององค์กร (2) การมอบหมายงานแบบรายบุคคล (3) การวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล 24 ชั่วโมง (4) การติดต่อสื่อสาร (5) บทบาทของพยาบาลเจ้าของไข้ และ (6) เครื่องมือที่ใช้ในการมอบหมายงาน ภายหลังการพัฒนาระบบบริการพยาบาลเจ้าของไข้พบว่า บทบาทของพยาบาลเจ้าของไข้ทุกด้านอยู่ในระดับมาก (= 3.96, SD = .46) 2. การใช้กระบวนการพยาบาลในระบบบริการพยาบาลเจ้าของไข้ หอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลสายไหม มีการใช้กระบวนพยาบาลทุกด้านอยู่ในระดับมาก (= 4.23, SD = .49)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-12-11

ฉบับ

บท

บทความวิจัย